Kharchenko, V., Luppo, O., Bo, W., Argunov, G., Vasyliev, D., & Raksha, K. (2015). ANALYSIS OF THE FLIGHT OBJECT CONCEPT. Proceedings of National Aviation University, 63(2), 7–11. https://doi.org/10.18372/2306-1472.63.8826