Kozlova, T., & Kryachek, V. (2014). MORATORIUM ON LAND. Proceedings of National Aviation University, 58(1), 80–83. https://doi.org/10.18372/2306-1472.58.6698