Kharchenko, V., Barabanov, Y., Grekhov, A., Bogunenko, M., & Rudnyk, J. (2013). PERFORMANCE ANALYSIS OF “AIRCRAFT-TO-SATELLITE-TO-GROUND” LINK USING FORWARD ERROR CORRECTION. Proceedings of National Aviation University, 54(1), 7–14. https://doi.org/10.18372/2306-1472.54.3856