Grekhov, A., Kondratiuk, V., & Ilnytska, S. (2020). RPAS DATA TRANSMISSION VIA GROUND NETWORK. Proceedings of National Aviation University, 84(3), 19–26. https://doi.org/10.18372/2306-1472.84.14949