Hryshchenko, Y., Romanenko, V., Tronko, V., & Hryshchenko, Y. (2017). METHODS OF TRAINING OF MODERN AIRCRAFT FLIGHT CREWS FOR INFLIGHT ABNORMAL CIRCUMSTANCES. Proceedings of National Aviation University, 70(1), 66–72. https://doi.org/10.18372/2306-1472.70.11424