(1)
Bo, W.; Kharchenko, V.; Grekhov, A.; Ali, I. ESTIMATION OF DATA TRAFFIC OVERLOAD FOR SATELLITE COMMUNICATIONS. Proceedings of National Aviation University 2016, 66, 11-17.