(1)
Kharchenko, V.; Luppo, O.; Bo, W.; Argunov, G.; Vasyliev, D.; Raksha, K. ANALYSIS OF THE FLIGHT OBJECT CONCEPT. Proceedings of National Aviation University 2015, 63, 7-11.