(1)
Kozlova, T.; Kryachek, V. MORATORIUM ON LAND. Proceedings of National Aviation University 2014, 58, 80-83.