(1)
Kharchenko, V.; Barabanov, Y.; Grekhov, A.; Bogunenko, M.; Rudnyk, J. PERFORMANCE ANALYSIS OF “AIRCRAFT-TO-SATELLITE-TO-GROUND” LINK USING FORWARD ERROR CORRECTION. Proceedings of National Aviation University 2013, 54, 7-14.