(1)
Grekhov, A.; Kondratiuk, V.; Ilnytska, S. RPAS DATA TRANSMISSION VIA GROUND NETWORK. Proceedings of National Aviation University 2020, 84, 19-26.