[1]
Kharchenko, V., Luppo, O., Bo, W., Argunov, G., Vasyliev, D. and Raksha, K. 2015. ANALYSIS OF THE FLIGHT OBJECT CONCEPT. Proceedings of National Aviation University. 63, 2 (Sep. 2015), 7–11. DOI:https://doi.org/10.18372/2306-1472.63.8826.