[1]
Kharchenko, V., Barabanov, Y., Grekhov, A., Bogunenko, M. and Rudnyk, J. 2013. PERFORMANCE ANALYSIS OF “AIRCRAFT-TO-SATELLITE-TO-GROUND” LINK USING FORWARD ERROR CORRECTION. Proceedings of National Aviation University. 54, 1 (Apr. 2013), 7–14. DOI:https://doi.org/10.18372/2306-1472.54.3856.