[1]
Todchuk, V. 2018. STABILITY OF CYLINDRICAL SHELLS. Proceedings of National Aviation University. 76, 3 (Nov. 2018), 56–61. DOI:https://doi.org/10.18372/2306-1472.76.13156.