REGULARITIES OF COOLIGOMERIZATION OF C9 FRACTION AND HEAVY PYROLYSIS TAR MONOMERS

Authors

  • Zoriana Gnativ Lviv Polytechnic National University
  • Irena Nykulyshyn Lviv Polytechnic National University
  • Taras Voronchak Lviv Polytechnic National University
  • Anna Rypka Lviv Polytechnic National University

DOI:

https://doi.org/10.18372/2306-1472.61.7608

Keywords:

С9 fraction, cationic cooligomerization, cooligomers, heavy pyrolysis tar, hydrocarbon resins, liquid pyrolysis products

Abstract

Regularities of cooligomerization of С9 fraction of diesel fuel pyrolysis and heavy pyrolysis tar withcationic polymerization catalyst - AlCl3, have been investigated. The obtained cooligomer yield and physicochemicalproperties dependences on the C9 fraction/heavy pyrolysis tar ratio and process conditions have been studied. Theoptimal conditions have been determined.

Author Biographies

Zoriana Gnativ, Lviv Polytechnic National University

Gnativ Zoriana PhD student, Department of Organic Products Technology, Institute of Chemistry and Chemical Technologies, LvivPolytechnic National University.Education: Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine (2009).Research area: polymer chemistry and engineering, cationic polymerization, catalysis, utilization of petrochemistry byproducts.

Irena Nykulyshyn, Lviv Polytechnic National University

Irena Nykulyshyn PhD, associate professor, associate professor, Department of Organic Products Technology, Institute of Chemistry andChemical Technologies, Lviv Polytechnic National University.Education: Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine (1991).Research area: polymer chemistry and engineering, cationic polymerization, catalysis, utilization of petrochemistry by-products.

Taras Voronchak, Lviv Polytechnic National University

Taras Voronchak PhD, junior research assistant, Department of Organic Chemistry, Institute of Chemistry and Chemical Technologies,Lviv Polytechnic National University.Education: Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine (2009).Research area: polymer chemistry and engineering, cationic polymerization, catalysis, utilization of petrochemistry byproducts.

Anna Rypka, Lviv Polytechnic National University

Anna Rypka PhD, research assistant, Department of Organic Chemistry, Institute of Chemistry and Chemical Technologies, LvivPolytechnic National University.Education: Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine (1998).Research area: polymer chemistry and engineering, cationic polymerization, catalysis, utilization of petrochemistryby-products.

References

Study of catalytic polymeryzation of С9 fraction / Y.М. Mokryy, І.Y. Nykulyshyn, B.І. Budzan // Dopovidi NAN Ukrayiny, 1994. No. 5. – P. 134-139] (in Ukrainian).

K. Naumburg // Petroleum and Coal, 1968. V. 10, No. 2. – P. 69-77 (in Czech).

Complex processing of heavy pyrolysis tar / N.F. Akhmedova, S.E. Mamedov // Uspekhi sovremennogo yestestvoznaniya, 2011. No.7. – P. 74-75] (in Russian).

Processing of liquid products of pyrolysis / А.D. Berents, А.B. Vol-Epshtein, Т.М. Mukhina, G.L. Averkh. – Moscow, Khimiya, 1987. – 240 p. (in Russian).

Promising technologies of processing of heavy pyrolysis tar of publicly traded company “Angara polymer factory”/ I.P. Lebedeva, D.G. Lazarev, O.I. Doshlov, M.I. Lubinskiy, N.P. Lebedeva // V mire nauchnykh otkrytiy, 2009. No. 5. – P. 25-29 (in Russian).

Chemistry and technology of hydrocarbon resins / Y.V. Dumskiy, B.I. No, G.М. Butov. – Moscow, Khimiya, 1999. – 312 p. (in Russian)

Chromatographic determination of chemical composition of heavy pyrolysis tar / M.А. Lebedeva, V.D. Kolesnyk, V.I. Mashukov, А.V. Yegorov // Izvestiya Tomskogo Politekhnicheskogo Universiteta, 2010. V. 316, No. 3. – P. 102-105 (in Russian).

Published

10-12-2014

How to Cite

Gnativ, Z., Nykulyshyn, I., Voronchak, T., & Rypka, A. (2014). REGULARITIES OF COOLIGOMERIZATION OF C9 FRACTION AND HEAVY PYROLYSIS TAR MONOMERS. Proceedings of National Aviation University, 61(4), 162–169. https://doi.org/10.18372/2306-1472.61.7608

Issue

Section

CHEMICAL TECHNOLOGY, HIMMOTOLOGY