ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ У СИСТЕМІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ

Authors

  • Н.М. Гридасова

DOI:

https://doi.org/10.18372/2306-1472.46.2101

Abstract

Розглянуто проблему підготовки майбутніх учителів до формування економічноїкультури учнів в умовах реалізації вимог особистісно орієнтованого підходу шляхомформування їх активної суб’єктної позиції у процесі навчання.The problem of training future teachers in the formation pupil`s economic culture in therealizations approach`s demands by the way It`s formed the active personal position in the processof training is studied in the article.Рассмотрена проблема подготовки будущих учителей к формированию экономическойкультуры учеников в условиях реализации требований личностно ориентированного подходапутем формирования их активной субъектной позиции в процессе обучения.

References

Нісімчук А.С. Сучасні педагогічні тех-

нології: навч. посіб. / А.С. Нісімчук,

О.С. Падалка, О.Т. Шпак. – К.: Просвіта,

– 368 с.

Савченко О.Я. Особистісно орієнтована

підготовка майбутнього вчителя / О.Я. Савчен-

ко // Педагогічна газета. – 2001. – №7. – С. 1.

Сластенин В.А. Педагогика: инноваци-

онная деятельность / В.А. Сластенин,

Л.С. Подымова. – М.: Магистр, 1997. – 308 с.

Безпалько О.В. Формування готовності

студентів педвузу до проектування організа-

ційних форм виховної діяльності: автореф.

дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук:

00.01 / О.В. Безпалько / НПУ ім. М.П. Дра-

гоманова. – К., 1998. – 17 с.

Роджерс К. Взгляд на психотерапію.

Становление личности / К. Роджерс. – М.:

Высш. шк., 1984. –128 с.

Якиманская И.С. Технология личностно

ориентированного обучения / И.С. Якиманс-

кая. – М.: Сентябрь, 2000. – 176 с.

Подмазин С.И. Личностно-ориенти-

рованное образование: социально-фило-

софское исследование / С.И. Подмазин. – За-

поріжжя: Просвіта, 2000. – 250 с.

Дзунда А.І. Аналіз теоретичних та ме-

тодологічних засад формування соціоеконо-

мічної культури студентів ВНЗ України /

А.І. Дзунда // Педагогіка і психологія фор-

мування творчої особистості: проблеми і

пошуки / зб. наук. пр. – К.: КНУ ім. Тараса

Шевченка, 2003. – Вип. 27. – С. 420.

Москаленко В.В. Економічна соціаліза-

ція особистості: концептуальна модель /

В.В. Москаленко / Соціальна психологія. –

– № 3. – С. 3 – 17.

Заславская Т.И. Социология экономи-

ческой жизни / Т.И Заславская., Р.В. Рывки-

на. – Новосибирск: Педагогика, 1991. – С.

Абдуллина О.А. Общепедагогическая

подготовка учителя в системе высшего педа-

гогического образования / О.А. Абдуллина. –

М.: Просвещение, 1990.– 144 с.

Published

04-09-2012

How to Cite

Гридасова, Н. (2012). ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ У СИСТЕМІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ. Proceedings of National Aviation University, 46(1), 175–179. https://doi.org/10.18372/2306-1472.46.2101

Issue

Section

PROFESSIONAL EDUCATION