ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДОКУМЕНТІВ ICAO, ЄВРОКОНТРОЛЮ ТА УКРАЇНИ У СФЕРІ АЕРОНАВІГАЦІЇ

Authors

  • О.Є. Луппо
  • Л.Ю. Гузенко
  • В.О. Пусь

DOI:

https://doi.org/10.18372/2306-1472.46.2084

Abstract

Розглянуто проблеми та перспективи розвитку нормативної бази України в галузі аеронавігації.Визначено невідповідність документів України, що відносяться до аеронавігаційного обслуговуванняповітряного руху, міжнародним стандартом. Запропоновано заходи їх удосконалення.Problems and issues of futher development of Ukrainian set of Aeronavigation legislationEffective have been reviewed. The lack of the documents has been identified.The plan of actions toimprove set of Aeronavigation legislation of Ukraine has been proposedРассмотрены проблемы и перспективы развития нормативной базы Украины в областиаэронавигации. Определено несоответствие документов Украины, относящихся каэронавигационному обслуживанию воздушного движения, международным стандартом.Предложены мероприятия по их усовершенствованию.

References

Положення про використання повітря-

ного простору України. – Режим доступу:

http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?n

reg=z0169-96.

Повітряний кодекс України. Введено в

дію постановою Верховної Ради №3186-ХІІ

від 04 травня 1993р.(зі змінами чинна редак-

ція введена Постановою Верховної Ради

№ 3509-ІV від 23 лютого 2006 р.). – Режим

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/ laws/

main.cgi?nreg=3167-12.

Державна комплексна програми розвитку

авіаційного транспорту України на період до

року. – Режим доступу: http://www.

mintrans.gov.ua/ uk/news/2010-05-28/17693.html.

Конституція України. – Режим доступу:

http://www.rada.gov.ua/konst/CONST1.HTM

Про організацію роботи органів обслу-

говування повітряного руху: Наказ Украеро-

руху від 7 вересня 2004 р. № 274. – Режим

доступу: http://www.mintrans.gov.ua /uk/mtzu_

decrees/ 16518.html.

Про організацію роботи секторів/ пунк-

тів та робочих місць органів ОПР Украеро-

руху: Наказ Украероруху від 01 жовтня

р. № 302. – Режим доступу: http://

uazakon.com/document/ spart07/inx07629.htm.

Про створення та організацію роботи тре-

нажерних центрів РСП: Наказ Украероруху

від 17 червня 2003 №180. – Режим доступу:

http://217.76.194.234/CGI/irbis32r_opac

/cgiirbis_32.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S2

REF=2&C21COM=S&I21DBN=IBIS&P21D

BN=IBIS&S21All=%3C.%3EDP=201011$%3

C.%3E&S21FMT=fullwebr&Z21ID.

Про організацію проведення стажуван-

ня військовослужбовців: Наказ Украероруху

від 20 листопада 2003 №321. – Режим досту-

пу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/ main.

cgi?nreg=z0306-06.

Про затвердження Положення про робо-

чий час та час відпочинку фахівців УПР Украе-

роруху: Наказ Украероруху від 22 квітня 2003

№125. – Режим доступу: adpk.at.ua/load/0-0-0-

-20.

Doc 9758. Основные принципы учета

человеческого фактора в системе АТМ:

-е узд // ICAO. – Монреаль, 2002.

Додаток 16. Захист навколишнього

середовища. Т. 1–3-е вид. (Поправка 7, 29

жовтня 2001р., Поправка січень 1999 р.).

Т. 2. – 2-е вид. (Поправка 4, 19 липеня

р.; Поправка 1 Додатку, 25 березня

р.) // ICAO. – Монреаль.

Doc. 8896. Руководство по авиационной

метеорологии. – 1-е изд. – Монреаль: ICAO, 1997.

Положення про організацію, виконання

та забезпечення повітряних перевезень вищих

посадових осіб, затверджено ПКМУ від 27 ве-

ресня 99 р. №1784-52. – Режим доступу:

http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg

-98-%EF.

Про продовження терміну дії галузе-

вих стандартів i прирівняних до них інших

нормативних документів колишнього СРСР:

Наказ Мінтрансу від 30 серпня 2002 р. №

– Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/

?uid=1040.1440.0.

Положення №48 про місцеву кваліфіка-

ційну Комісію Украероруху, затв. Наказом

Украроруху від 19 лютого 2003р. – Режим

доступу: adpk.at.ua/load/0-0-0-3-20

Правила розслідування авіаційних подій

з цивільними повітряними суднами в Україні:

Наказ Державіаслужби від 03 березня 2005 р.

№565. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/

doc/?code= z0928-05

Published

04-09-2012

How to Cite

Луппо, О., Гузенко, Л., & Пусь, В. (2012). ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДОКУМЕНТІВ ICAO, ЄВРОКОНТРОЛЮ ТА УКРАЇНИ У СФЕРІ АЕРОНАВІГАЦІЇ. Proceedings of National Aviation University, 46(1), 60. https://doi.org/10.18372/2306-1472.46.2084

Issue

Section

AEROSPACE SYSTEMS FOR MONITORING AND CONTROL