EVALUATION OF MECHANICAL AGITATION EFFECT ON MICROSCOPIC FILAMENTOUS FUNGI CULTURING EFFICACY

Authors

  • Valentyna Motronenko National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"
  • Luidmyla Ruzhynska National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"
  • Vitalii Chumak National Aviation University
  • Oleksandr Galkin National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

DOI:

https://doi.org/10.18372/2306-1472.71.11754

Keywords:

submerged cultivation, agitation intensity, mechanical agitation, filamentous fungi, morphological structure

Abstract

Goal: Comparative evaluation of the effect of agitation modes on viability and productivity of filamentous fungi in submerged cultivation conditions using the existing literature data. Selection of culturing mode providing the maximum end product yield. Methods: Investigation of agitation modes in laboratory fermenters with mechanical agitation devices was performed in the articles reviewed. The experiments were carried out for the selected agitator type by variation of agitation device rotation frequency in the apparatus. Results: As can be seen from the evaluation performed, mechanical agitation intensity plays an important role in submerged cultivation. The average stirrer rotation rate is 120-180 rpm.

Author Biographies

Valentyna Motronenko, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

Motronenko Valentyna. Postgraduate Student.

Department of Industrial Biotechnology, Faculty of Biotechnology and Biotechnics, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine

Education: National Technical University of  Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", 2012.

Research area: study heat and mass transfer processes in the submerged cultivation of microorganisms.

Luidmyla Ruzhynska, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

Ruzhynska Luidmyla. PhD, Associate Professor.

Department of Bioengineering and Biotechnics, Faculty of Biotechnology and Biotechnics, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine

Education: National Technical University of  Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", 1973.

Research area: mathematical modeling of heat and mass transfer processes, pharmaceutical and biotechnology industries.

Vitalii Chumak, National Aviation University

Chumak Vitalii. Doctor of Chemical Sciences, Professor.

National Aviation University,  Kyiv, Ukraine.

Education: National Technical University of  Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute".

Research area: physico-chemical basis of chemical and bioengineering.

Oleksandr Galkin, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

Galkin Oleksandr. Doctor of Biological Sciences, Associate Professor.

Department of Industrial Biotechnology, Faculty of Biotechnology and Biotechnics, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine.

Education: National Technical University of  Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", 2004.

Research area: industrial and pharmaceutical biotechnology.

References

Bkhalo A.S. (1988) Vysshie s"edobnye bazidiomitsety v chistoi kul'ture [Higher edible Basidiomycetes in pure culture]. Kiev, Naukova dumka Publ., 144 p.

Kostyk S.I., Ruzhynsjka L.I., Shybecjkyj V.Ju., Revtov O.O. (2016) Matematychne modeljuvannja ghidrodynamiky peremishujuchogho prystroju z maghnitnym pryvodom [Mathematical modeling of hydrodynamic mixing device with magnetic drive]. Science Rise, No 4/2 (21), pp. 27-31 (In Ukrainian).

Ustinnikov B.A., Ivanov V.V., Georgievskii G.P., Kaukin M.G. (1987) Optimizatsiya peremeshivaniya kul'tural'noi zhidkosti pri glubinnom kul'tivirovanii miktrorganizmov [Optimization mixing culture broth submerged cultivation of microorganisms] Fermentnaya i spirtovaya promyshlennost', No5, pp. 54-58 (In Russian).

Nemanova E.O., Rusinova T.V., Gorshina E.S., Bіryuvov V.V. (2013) Vybor rezhimnykh parametrov pri glubinnom kul'tivirovanii produtsenta mikroproteina [The choice of regime parameters at submerged cultivation producer mikoproteina] Izvestiya MGTU «MAMI», No 1 (15), vol. 4, pp. 271-277 (In Russian).

Kiseleva O.V., Mironov P.M., Litovka Yu.A. (2012) Morfologicheskie osobennosti bazidial'nogo griba Laetiporus sulphureus v poverkhnostnoi i glubinnoi kul'ture [Morphological features basidiomycete Laetiporus sulphureus in surface and submerged culture] Vesti KrasGAU, No 1, pp.91-95 (In Russian).

Leont'eva M.I., Barkov A.V., Avtonomov A.V., Krasnopol'skaya L.K., Novikov A.A. (2010) Usloviya aeratsii kak faktor regulyatsii biosinteza endopolisakharidov i obrazovaniya pellet pogruzhennoi kul'ture Ganoderma lucidum [Terms of aeration as the regulation of biosynthesis factor endopolisaharidov and formation pellets submerged culture of Ganoderma lucidum] Bashkirskii khimicheskii zhurnal, No 3, vol. 17, pp. 136-140 (In Russian).

Sekova V.Yu., Kornilova N.A., Vasil'eva A.V. (2010) Glubinnoe kul'tivirovanie entomopatogennogo griba Beauveria bassiana [Submerged cultivation of entomopathogenic fungus Beauveria bassiana] Uspekhi v khimii i khimicheskoi tekhnologii, No 11 (116), vol. 24, pp. 42-45 (In Russian).

Polishchuk V.Yu., Malaniuk M.I., Duhan O.M. (2014) Dynamika rostu i nakopychennia ryboflavinu askomitsetom Eremothecium ashbyi Guillier [Dynamics of growth and accumulation of riboflavin ascomycetes Eremothecium ashbyi Guillier] Naukvi visti NTUU «KPI», No 3, pp. 73-77.

Dzyhun L.P., Duhan O.M. (2012) Vplyv umov kultyvuvannia na rist ksylotrofnykh bazydiomitsetiv Polyporus squamosus (HUDS.) FR. ta Laetiporus sulphureus (BULL.: FR.) murrill [Effect of cultivation conditions on growth ksylotrofnyh basidiomycetes Polyporus squamosus (HUDS.) FR. and Laetiporus sulphureus (BULL .: FR.) murrill] Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria, No 1, pp. 178-185.

Bukhalo A.S., Duhan O.M., Maksymiuk M.R., Linovytska V.M. (2012) Fermentna aktyvnist vyshchoho bazydialnoho hryba Schirophyllum commune [Fermentative activity of higher basidiomycetes Schirophyllum commune] Visnyk NAU, No 3, pp. 154-159.

Linovytska V.M., Bukhalo A.S., Duhan O.M. (2011) Pidbir umov hlybynnoho kultyvuvannia Grifola frondosa yak osnovy dlia stvorennia biotekhnolohii otrymannia likuvalno-profilaktychnykh preparativ [Selection submerged conditions Grifola frondosa as the basis for the creation of biotechnology receiving health care drugs] Naukovi visti NTUU «KPI», No 3, pp. 56-60.

Dzyhun L.P. (2008) Kultyvuvannia derevoruinivnoho hryba Laetiporus sulphureus (BULL.: FR.) murrill (basidioycota) na ridkykh pozhyvnykh seredovyshchakh [Cultivation wood-fungus Laetiporus sulphureus (BULL .: FR.) Murrill (basidiomycota) liquid nutrient media] Ukrainskyi botanichnyi zhurnal, No 1, vol. 65, pp. 124-132.

Struchkova I.V. (2014) Mikroskopicheskie griby Trichoderma virens – perspektivne produtsenty v mikoriznykh soobshchestvakh [Microscopic fungi Trichoderma virens - promising producers in mycorrhizal communities] Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo, No 3 (3), pp. 114-118.

Mamedova F.T., Sen'ko O.V., Maslova O.V., Makhliss T.A., Efremenko E.N. (2015) Poluchnie metana v protsesse biotransformatsii biomassy immobilizovannykh kletok mitselial'nogo griba Rhizopus oryzae, ispol'zovannykh dlya polucheniya molochnoi kisloty [Poluchnie methane biotransformation process biomass immobilized cells filamentous fungus Rhizopus oryzae, used to produce lactic acid] Vestnik biologii, No 1, vol.11, pp. 28-32.

Cunha F.M., Esperancё M.N., Florencio C., Vasconcellos V.M., Farinas C.S., Badino A.C. (2015) Three-phasic fermentation systems for enzyme production with sugarcane bagasse in stirred tank bioreactors: Effects of operational variables and cultivation method. Biochemical Engineering Journal. No 97, pp. 32-39.

El-Enshasy H., Kleine J., Rinas U. (2006) Agitation effects on morphology and protein productive fractions of filamentous and pelleted growth forms of recombinant Aspergillus niger. Process Biochemistry, No 41, pp. 2103–2112.

Mozammel Hoq M., Hempel C., Deckwer W. (1994) Cellulase-free xylanase by Thermomyces lanuginosus RT9: Effect of agitation, aeration, and medium components on production. Journal of Biotechnology, No 37, pp. 49-58.

Published

17-07-2017

How to Cite

Motronenko, V., Ruzhynska, L., Chumak, V., & Galkin, O. (2017). EVALUATION OF MECHANICAL AGITATION EFFECT ON MICROSCOPIC FILAMENTOUS FUNGI CULTURING EFFICACY. Proceedings of National Aviation University, 71(2), 108–114. https://doi.org/10.18372/2306-1472.71.11754

Issue

Section

BIOTECHNOLOGY