ОГЛЯД МАТЕМАТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИНТЕЗУ ШИРОКОСМУГОВИХ РОЗПОДІЛЕНИХ УЗГОДЖУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18372/2310-5461.50.15669

Ключові слова:

математичне забезпечення, узгоджувальний пристрій

Анотація

Останнім часом значно зріс інтерес до математичного та програмного забезпечення проектування розподілених пристроїв. Головним чином це пов'язано з необхідністю проектування надшвидкісних систем передачі інформації, коли довжина хвилі, яка відповадіє переданій інформації, стає співмірною з розмірами використовуваних електричних ланцюгів і традиційними методами проектування користуватися стало важко або взагалі неможливо. Дана обставина вимагає знаходження нових підходів до розробки математичного і програмного забезпечення проектування надвисокочастотних пристроїв. З появою надвисокочастотних гібридних інтегральних мікросхем машинне проектування стало одним з головних етапів розробки надвисокочастотних ланцюгів: фільтрів, пристроїв узгодження, коригувальних ланцюгів, суматорів, подільників потужності тощо. Процес розробки таких пристроїв особливо ускладнився останнім часом через появу різноманітних активних і пасивних надвисокочастотних елементів, зростання складності нових систем і необхідності більш точного проектування.

У статті здійснено аналітичний огляд математичного забезпечення синтезу узгоджувальних ланцюгів при комплексних навантаженнях і розглянути питання застосування результатів теорії узгодження зосереджених ланцюгів до побудови широкосмугових узгоджувальних розподілених ланцюгів на основі неоднорідних ліній передачі. Показано, що вибором залежності хвильового опору від координати можна в широкому діапазоні частот домогтися еквівалентності зосередженого і розподіленого ланцюга. Це дає можливість використовувати результати теорії узгодження зосереджених ланцюгів при проектуванні розподілених узгоджувальних пристроїв НВЧ

Посилання

Dubovik I. A., Boykachev P. V., Isaev V. O., Dmitrenko A. A. Methods for synthesis of match-ing circuits for broadband radio devices with un-stable load impedance. Doklady BGUIR. 2021. 19(1). Р. 61–69.

Pozar D. M. Microwave engineering: 4th ed. New York: John Wiley & Sons, 2012. 756 p.

Youla D.C. A new theory of broadband matching. IEEE Trans. 1964.11(1). Р. 30–50.

Литвиненко О. Н., Сошников В. И. Теория неоднородных линий и их применение в ра-диотехнике. М: Советское Радио, 1964. 535 с.

Филлипович Г. А. Согласование широкополос-ного сопротивления. Минск, 2004.

Васильев А. Д. Структурно-параметрический синтез многополосных схем согласования фильтрации на основе T-матричного аппарата. Вестник Военной академии республики Бела-русь. 2010. 1. С. 3–80.

Gupta K.C., Garg R., Chadha R. Computer – aided design of microwave circuits. A.H., Inc. 1987, 432 p.

Yarman B.S . Real frequency broadband matching using linear programming. RCA Rev. 1982. 43(4). Р. 626–654.

Курушин А .А., Коган Б. Л. Проєктирование микроволновых устройств с использованием электронной диаграммы Смита. М.: МЭИ, 2008.

Yarman B. S. Design of Ultra Wideband Pow-er Transfer Networks. Hoboken, NJ: Wiley; 2010.

Курочкин А. Е. Теоретические основы ак-тивных магнитных антенн. Минск, 2003.

Bakshi U. A., Bakshi A. V. Electromagnetic Waves and Transmission Lines Technical Publica-tions, 2009. 916 p.

Самуилов А. А., Черкашин М. В., Бабак Л. И. Методика «Визуального» проєктирования цепей на сосредоточенных элементах для ши-рокополосного согласования двух комплекс-ных нагрузок. Доклады ТУСУРа, № 2 (28), 2013. С. 30–38.

Самуилов А. А., Бабак Л. И., Шеерман Ф. И. «Визуальное» проєктирование корректи-рующих и согласующих цепей для СВЧ МИС 2012. Доклады ТУСУРа, № 2 (26), часть 2, 2012. С. 127–137.

Самуилов А. А. Программа «визуального» проєктирования корректирующих и согласу-ющих цепей LOCUS на базе среды Indesys. До-клады ТУСУРа. № 2 (26), часть 2.2012. С. 119–126.

Kurushin A. Basic Cource of Design of Mi-crowave Devices using CST STUDIO SUITE. - Moscow, “One-Book”, 2014. 433р.

Янцевич М. А., Филиппович Г. А. Методи-ка синтеза квазидвухполосовых согласующих устройств ДОКЛАДЫ БГУИР. № 18 (2). 2020. С. 70–78.

Янцевич М. А., Филиппович Г. А. Методи-ка синтеза многополосных согласующих устройств ДОКЛАДЫ БГУИР. № 7–8 (126). 2019. С. 65–72.

Шашок В. Н. Синтез цепей с нарастающе волновой функцией передачи. Доклады БГУ-ИР.

№ 8 (62). 2011. С. 51–58.

Петров И. А. Широкополосные согласую-щие структуры и их применение в устройствах СВЧ. Физика волновых процессов и радиотех-нические системы. Т. 13, № 2.2010.

С. 52–57.

Петров И. А. Проєктирование устройств СВЧ путем совмещения их с широкополосны-ми согласующими структурами. Сборник научных трудов ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга. Т.5, Ч.2. 2011. С. 34–61.

Неганов В. А., Петров И. А. Структурный синтез сверхширокополосных делителей мощ-ности СВЧ. Тезисы докладов и сообщений Х Международной научно-технической кон-ференции «Физика и технические приложения волновых процессов» (11–17 сентября 2011, г. Самара). С. 97–98.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-30

Номер

Розділ

Інформаційні технології, кібербезпека