ДИАЛЕКТИКА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Nina Ivanovna Larionova FSBEI HVE “Volga State University of Technology”
  • Ninel Leonidovna Zagaynova FSBEI HVE “Volga State University of Technology”
  • Elena Dmitriyevna Аbramova FSBEI HVE “Volga State University of Technology”

Ключові слова:

інноваційна діяльність, інноваційна активність, інноваційний потенціал, інституційне середовище, діалектика

Анотація

У процесі дослідження уточнено сутнісні характеристики понять: «інноваційна діяльність», «інноваційна активність», «інноваційний потенціал», «інституційне середовище» з урахуванням їх специфіки в процесі інституціоналізації інноваційної економіки, що дозволило структурувати наукове дослідження і провести деталізацію даних понять. Крім того, виявлено особливості та закономірності розвитку інноваційної діяльності та інституційного середовища в їх діалектичній єдності і об'єктивному протиріччі.

Біографії авторів

Nina Ivanovna Larionova, FSBEI HVE “Volga State University of Technology”

Doctor of Economic Sciences, Professor,
FSBEI HVE “Volga State University of Technology”

Ninel Leonidovna Zagaynova, FSBEI HVE “Volga State University of Technology”

PhD in Economics, Associate Professor,
FSBEI HVE “Volga State University of Technology”

Elena Dmitriyevna Аbramova, FSBEI HVE “Volga State University of Technology”

Associate Professor,
FSBEI HVE “Volga State University of Technology”

Посилання

Lapina L. А. Innovatsionnaya deyatelnost kak faktor sovershenstvovaniya ekonomicheskogo mekhanizma razvitiya proizvodstva stroitelnykh materialov [Innovative Activity as a Factor for Improvement of Economic Mechanism for Development of Production of Construction Materials.]. Innovatsii ekonomiki i upravleniya v stroitelstve: materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. 10–12 oktyabrya 2012 g. / pod obshchey redaktsiey V.Yu. Zhukova, G. F. Tokunovoy [Innovations of Economy and Management in Construction: proceedings of International research and practical conference. October, 10–12 2012 / under the general editorship of V.Yu. Zhukov, G. F. Tokunova.]. Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering. Saint-Petersburg, 2012. 238 p., URL: http://www.spbgasu.ru

Stepanenko D. М. K razrabotke programmy dolgosrochnogo sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya Rossii. Problemy perekhoda k innovatsionnoy ekonomike [To Elaboration of the Program of Long-Term Social and Economic Development of Russia. Problems of Transition to Innovative Economy.]. Evraziyskiy mezhdunarodnyy nauchno-analiticheskiy zhurnal. Problemy sovremennoy ekonomiki [Eurasian International Research and Analytical Journal. Problems of Modern Economy.]. № 4 (32), 2009. URL: http://www.m-economy.ru/

Goncharenko L.P., Arutyunov Yu.A. Innovatsionnaya politika: uchebnik [Innovation Policy: textbook.]. Мoscow: КNORUS, 2011. P.37.

Golichenko О. Modernizatsiya i reformirovanie innovatsionnoy strategii Rossii: problemy i resheniya [Modernization and Reforming of Russian Innovative Policy: Problems and Solutions.]. Voprosy ekonomiki [Economic Matters.]. 2010. № 8. P.50.

Valentey S. Kontrinnovatsionnaya sreda rossiyskoy ekonomiki [Counter-Innovative Environment of Russian Economy.]. Voprosy ekonomiki [Economic Matters.]. 2005. №10. P. 132.

Porter М. Mezhdunarodnaya konkurentsiya [International Competitiveness.]. Мoscow: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1993. P.66-68.

Coase R. Priroda firmy [Nature of a Firm.]. Мoscow: Delo, 2001. P.343.

Volchik V.V. Kurs lektsiy po institutsionalnoy ekonomike [ Course of Lectures in Institutional Economics.]. Rostov-on-Don: Publishing house of RSU, 2000. P.123.

Kontseptsiya dolgosrochnogo sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii do 2020 goda. Ministerstvo ekonomicheskogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii [Conception of Long-Term Social and Economic Development of the Russian Federation till 2020 Year. Ministry of Economic Development of the Russian Federation.]. URL: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/myconnect/economylib/mert/welcome/main/.

North D. Instituty, institutsionalnye izmeneniya i funktsionirovanie ekonomiki [Institutions, Institutional Changes and Functioning of Economics. ]. Moscow: Nachala, 1997. P.17.

Veblen Т. Teoriya prazdnogo klassa [ Leisure Class Theory.]. Moscow: Progress, 1984. P. 200.

Kleyner G.B. Evolutsiya institutsionalnykh sistem [Evolution of Institutional Systems.]. Moscow: Nauka, 2004. P. 17.

Livanov D., Ponomarev A. Tri imperativa tekhnologicheskoy politiki [Three Musts of Technologic Policy.]. Expert [Expert.]. 2009. №5. P.53.

Hegel G.W.F. Nauka logiki [Logic Science.]. Moscow, 1971. V.2. P.79.

Gaponenko А.L. Ekonomika, osnovannaya na znaniyakh [Based on the Knowledge Economy.]. Moscow: RAGS, 2006. P.290.

Опубліковано

2015-02-11

Номер

Розділ

Статьи