МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСНОЮ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ АЕРОПОРТІВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

  • Сергій Олегович Ареф’єв Інститут економіки і менеджменту Національного авіаційного університету

Ключові слова:

вартісна реструктуризація, чистий оборотний капітал, оборотність сумарних активів, еластичність потреб у фінансових ресурсах, нечіткі числа

Анотація

Запропоновано методичний підхід до гнучкого бюджетування процесів реструктуризації та розвитку, що базується на основі моделі зростання власного оборотного капіталу темпу зростання чистого доходу, який має випереджувати темп зростання всіх активів. На основі запропонованого підходу визначено межі допустимих відхилень індикаторів успішності реструктуризації аеропортів від цільових значень. Розроблено інформаційно-методичне забезпечення управління вартісною реструктуризацією аеропортів в умовах нестабільного економічного середовища для безперервності перебігу наскрізного бізнес-процесу та збереження конкурентоспроможності їхньої продукції на місцевому та глобальному ринках.

Біографія автора

Сергій Олегович Ареф’єв, Інститут економіки і менеджменту Національного авіаційного університету

к.е.н., докторант кафедри фінансів, обліку і аудиту ІЕМ НАУ

Посилання

Андрущак Є. М. Управління фінансовими ресурсами у процесі реструктуризації підприємств : [Текст] / Є. М. Андрущак, О. М. Підхомний // Фінанси України. — 2002. — № 7. — С. 30–38.

Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия : [Текст] / И. А. Бланк. — К. : Ника-Центр, эльга, 2004. — 784 с. — (Серия «Библиотека финансового менеджера»; Вып. 10).

Винник Т.М. Діагностування реструктуризаційних процесів у будівельній галузі [автореф. дис… канд екон. наук: 08.00.04] / Т. М. Винник ; [Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя]. — Тернопіль, 2010. — 24 с.

Гармаш О.М. Якісна ієрархія цілей оцінки оптимальності проекту зі створення авіаційного логістичного центру : [Текст] / О. М. Гармаш //Вісник Хмельницького національного університету. — 2009. — № 1. — С. 35 —39.

Зима О.Г. Статистичні показники як основний критерій розвитку ринку авіаційних перевезень : [Текст] / О.Г. Зима, А.В. Штерверя, В.О.Підгайна//Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2010. — № 32. — С. 99 —104.

Калина Л.М. Реструктуризація сфери управління фінансовими ресурсами підприємства : [Текст] /Л. М. Калина// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2009. — № 4(8). — С. 49 — 52

Ковальов А.І. Управління реструктуризацією підприємств переробнох промисловості: теорія та практика [автореф. дис… д-ра екон. наук: 08.00.04] / А.І. Ковальов; [Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України]. — Одеса, 2007. — 38 с.

Кулаев, Ю. Ф. Экономика гражданской авиации Украины [Текст] : монография / Ю. Ф. Кулаев, В. И. Щелкунов. — 2-е изд., доп. и перераб. — К. : Феникс, 2010. — 736 с.

Поддерьогін А. М. Фінанси підприємств [Текст] / За ред. проф. А. М. Поддерьогіна. - 6-е вид., перероб. та допов. - К.: КНЕУ, 2006 . - 552 с.

Про перелік підприємств, що не підлягають приватизації : [Електронний ресурс] : Закон України від 25.07.1999 зі змінами. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/847-14/print1414935848984684. — 01.11.2014. — Назва з екрану.

Про управління об’єктами державної власності : [Електронний ресурс] : Закон України від 21.09.2006 зі змінами. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/185-16/print1414935848984684. — 01.11.2014. — Назва з екрану.

Сарапіна О.А. Фінансова реструктуризація в управлінні розвитком підприємств харчової промисловості [автореф. дис… д-ра екон. наук: 08.00.04] / О. А. Сарапіна ; [Миколаївський державний аграрний університет]. — Миколаїв , 2011. — 42 с.

Фінансова звітність емітентів : [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.smida.gov.ua

Шиян Д.В. Фінансовий аналіз : Навч.посібн. [Текст] /Д.В. Шиян, Н.І.Строченко. — К.: Видавництво А.С.К. — 2003. — 240 с.

Опубліковано

2015-02-11

Номер

Розділ

Статьи