КЛАСИФІКАЦІЯ ФЛУКТУАЦІЙ ТА МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ КОРПОРАЦІЙ

Автор(и)

  • В.М. Марченко

Ключові слова:

Флуктуація, еволюція, стійкість, корпорація, Флуктуация, эволюция, стойкость, корпорация, Fluctuation, evolution, firmness, corporation

Анотація

 В статті проведена ідентифікація джерел виникнення та проведена класифікація внутрішніх флуктуацій у виробничих корпораціях. Запропонована методика кількісного виміру флуктуацій шляхом оцінки узгодженості між темпами зростання результатів діяльності та темпами зростання ресурсів, які забезпечують такий результат, що дозволяє виявити як напрям розвитку корпорації, так і її стійкість.

 В статье проведенная идентификация источников возникновения и произведена классификация внутренних флуктуаций в производственных корпорациях. Предложена методика количественного измерения флуктуаций путем оценки согласованности между темпами роста результатов деятельности и темпами рост ресурсов, которые обеспечивают такой результат, что позволяет обнаружить как направление развития корпорации, так и ее стойкость.

 In the article the conducted authentication of sources of origin and conducted classification of internal fluctuations is in production corporations. Offered method of the quantitative measuring of fluctuations by the estimation of co-ordination between the rates of growth of results of activity and rates that allows to find out growths of resources, which provides such result, both direction of development of corporation and its firmness.

Посилання

Білоус В.С. Синергетика і самоорганізація в економічній діяльності / В.С. Білоус : [навч.посібник]. – К. : КНЕУ, 2007. – 376 с.

Бичкова Н.В. Стійкість розвитку сучасної корпорації у контексті системно-синергетичного підходу [Текст] / Н.В. Бичков // Вісник Хмельницького національного університету. − 2010. − № 3. т. 2. – С. 90-93.

Ерохин С.А. Синергетическая парадигма современной экономической теории [Текст] / С.А. Ерохин // Актуальні проблеми економіки. – 2001. – № 1-2. – С. 4–17.

Тарасевич В.Н. Экономическая синергетика: концептуальные аспекты / В.Н. Тарасевич // Економіка і прогнозування. 2002. № 4. С. 56-69.

Флуктуації економічного розвитку в умовах трансформаційної економіки [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Винницька Марта Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2010. - 18 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-06-13

Номер

Розділ

Статьи