ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЛЮДСЬКОГО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛІВ

Автор(и)

  • Т.Н. Шкода

Ключові слова:

працівник, підприємство, людський потенціал, інтелектуальний потенціал, сотрудник, предприятие, человеческий потенциал, интеллектуальный потенциал, employee, enterprise, human potential, intellectual potential

Анотація

 В статті проаналізовано взаємозв’язок людського та інтелектуального потенціалів, відображено роль працівника підприємства у поєднанні цих потенціалів.

 В статье проанализирована взаимосвязь человеческого и интеллектуального потенциалов, отображена роль сотрудника предприятия в соединении этих потенциалов.

 Interrelation between human potential and intellectual potential is analyzed in this article. An enterprise’s employee role is represented in connection of these potentials.

Посилання

Бажал Ю. Знаннєва економіка: теорія і державна політика / Ю. Бажал // Економіка і прогнозування. [Текст] – 2003. - №3. – С. 77

Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход: Избранные труды по экономической теории: Пер. с англ. / Сост., науч. рец., послесл. Р.И. Капелюшников; Предисл. М.И. Левин. [Текст] – М.: ГУВШЭ, 2003. – 672 с.

Грішнова О.А. Формування людського капіталу в системі освіти і професійної підготовки: Автореф. дис.... д.е.н.: 08.09.01 / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. [Текст] — К., 2002. — 36с.

Докторук Є.В. Управління інтелектуальним потенціалом підприємства (на прикладі підприємств машинобудування). – Дис … к.е.н. за спеціальністю 08.00.04 [Текст] – Хмельницький: рукопис, 2010. – 227 с.

Экономика, основанная на знаниях: Учебное пособие / [под общ. ред. А.Л. Гапоненко]. [Текст] – М.: Издательство РАГС, 2006. – 352 с.

Жаворонкова Г.В. Роль інтелектуальної власності у формуванні системи національного розвитку / Г.В. Жаворонкова, Л.Ю. Ярема // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкові перетворення в Україні в умовах світ. інтегр. процесів (Зб. наук. праць) / НАН України, Ін-т регіон. дослідж.; Редкол.: Відп. ред. акад. НАН України М.І. Долішній. [Текст] – Львів, 2005. – Вип. 6 (LVI). – С. 41-45.

Зинов В.Г. Управление интеллектуальной собственностью: учебное пособие / В.Г. Зинов. [Текст] – М.: Дело, 2003. – 512 с.

Климов С.М. Интеллектуальные ресурсы общества / С.М. Климов. [Текст] – СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2002. – 199 с.

Корнєва О.В. Використання характеристик інтелектуального потенціалу в управлінні підприємством / О.В. Корнєва // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. [Текст] – 2007. - №31-3. – С. 251-257.

Лисенко С.М. Індекс людського розвитку: політекономічний аспект: Автореф.дис. … к.е.н. [Текст] - Донецьк: ДонНУ, 2001. – 19 с.

Людський потенціал: механізми збереження та розвитку: Монографія / НАН України, Ін-т економіки пром-сті / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін. [Текст] – Донецьк, 2008. – 468 с.

Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз: Колективна монографія / За ред. Е.М. Лібанової. [Текст] – К.: Ін-т демогр. та соц. дослідж. НАН України, 2007. – 328 с.

Стефанишин О.В. Людський потенціал економіки України: Монографія. [Текст] – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – 315 с.

Україна у вимірі економіки знань / [За ред. В.М. Гейця]. [Текст] – К.: Основа, 2006. – 592 с.

Чухно А. Інтелектуальний капітал: сутність форми і закономірності розвитку / А. Чухно // Економіка України. [Текст] – 2002. - №12. – С. 48-55.

Щелкунов В. И. Производственный потенциал Украины. Стратегия формирования и использования. [Текст] — К.: КМУГА, 1999. — 245с.

Shultz T. Investment in Human Capital / T. Schultz // The Free Press New York, 1971 [Текст].

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-06-12

Номер

Розділ

Статьи