(1)
Khodzytska, V. V. ADMINISTRATIVE MAKING DECISIONS: RELEVANCE OF STRATEGIC INFORMATION. APSE 2022, 1, 859-862.