МІСЦЕ ТА ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ

Т. Козлова

Анотація


Проаналізовано тенденції змін сучасного екологічного стану довкілля. Обґрунтовано
актуальність подальшого розвитку національної екологічної мережі України. Розглянуто
структурні особливості. Визначено передумови для збільшення площі екомережі, що
склалися у процесі реформування економічних відносин у землекористуванні. Наведено
пріоритетні функції державного земельного кадастру

Ключові слова


державний земельний кадастр; землі природно-заповідного фонду; екологічна мережа; об’єкти; особлива охорона; території

Посилання


Добряк Д.С. Напрями вдосконалення

нормативно-правової бази регулювання зе-

мельних відносин / Д.С. Добряк, А.Г. Мар-

тин // Землеустрій і кадастр. – 2009. – № 4. –

С. 5–10.

До питання про створення національної

екологічної мережі України / О.П. Канаш,

О.О. Тільс, А.Г. Мартин, Р.А. Третяк // Зем-

левпорядкування. – 2002. – № 4 (8). –

С. 19–24.

Теоретико-методологічні основи дер-

жавного земельного кадастру в Україні / під

заг. ред. А.М. Третяка. – К.: ТОВ ЦЗРУ,

– 253 с.

Новаковський Л.Я. Проблеми реалізації

Земельного кодексу України / Л.Я. Новаков-

ський // Землевпорядкування. – 2003. –

№ 4. – С. 3–9.

Мартин А.Г. Управління земельними

ресурсами: пріоритетні завдання на сучасно-

му етапі реформ / А.Г. Мартин // Землевпо-

рядний вісник. – 2008. – № 2.– С. 30–36.

Державний земельний кадастр як інфо-

рмаційна основа еколого-економічної оцінки

використання земель : автореф. дис. на здо-

буття наукового ступеня канд. екон. наук:

08.01 / Т.О. Євсюков. – К., 2005. – 19 с.

Гетманьчик І.П. Екологічні аспекти ви-

користання земель природно-заповідного

фонду / І.П. Гетманьчик // Науковий вісник

Національного аграрного університету. –

– Вип. 128. – С. 129–132.

Закон України «Про Загальнодержавну

програму формування національної екологі-

чної мережі України на 2000–2015 роки» від

09.2000 №1989-ІІІ. – Режим доступу:

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?

nreg=1989-14.

Національна доповідь України про гар-

монізацію життєдіяльності суспільства в на-

вколишньому природному середовищі. –

Спеціальне видання до 5-ї Всеєвропейської

конференції міністрів навколишнього сере-

довища «Довкілля для Європи». – К.: Мін-

екобезпеки, 2003. – 125 с.

Топчієв О.Г. Суспільно-географічні

дослідження: методологія, методи, методи-

ки. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ