ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІКО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТОМ-ЕКОЛОГОМ ТА ХІММОТОЛОГОМ

Л. І. Павлюх

Анотація


Запропоновано алгоритм написання кваліфікаційної роботи. Систематизовано періодичні видання екологічного та хіммотологічного напрямків.


Ключові слова


алгоритм; кваліфікаційна робота; методика

Посилання


Бойченко С.В. Методические аспекты дипломного проектирования // Збірник наукових праць: ІІІ Міжнародна науково-методична конференція “Освіта та віртуальність”. – Севастополь, 15–17.09.1999 р. – С. 93–96.

Матвеева Е.Л. Основы научных исследований: конспект лекций. – К.: КМУГА, 2000. – 128 с.

Методологічні основи наукової діяльності: навчальний посібник / М.С. Кулик, В.В. Козлов, С.М. Неділько, Ю.М. Чоха; за заг. ред. Ю.М. Чохи. – Кіровоград: КЛА НАУ, 2012. – 420 с.

Основи науково-дослідної роботи: навчальний посібник / В.Г. Петрук, Є.Т. Володарський, В.Б. Мокін; за заг. ред. д.т.н., проф. В.Г. Петрука. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 143 с.

Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: навчальний посібник / Г.С. Цехмістрова. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2003. – 240 с.

Boychenko, S.V. 1999. Methodological aspects of diploma designing. Collected scientific works: International Scientific and Methodic Conference “Education and virtuality”. Sevastopol’, 15-17 September: 93–96 (in Ukrainian).

Matvyeyeva, E.L. 2000. The bases of scientific researches. Summary. Kyiv, KIUCA. 128 p. (in Russian).

Kulyk, M.S.; Kozlov, V.V.; Nedil’ko, S.M.; Chokha, Yu.M. 2012. Methodological bases of scientific activity. Study guide. By gen. editorship Yu.M. Chokha. Kirovograd, KFC NAU. 420 p. (in Ukrainian).

Petruk, V.G.; Volodars’kyy, E.T.; Mokin, V.B. 2006. The bases of scientific and research work. Study guide. By gen. editorship doctor of engineering sci. V.G. Petruk. Vinnytsia, VNTU. 143 p. (in Ukrainian).

Tsekhmistrova G.S. 2003. The bases of scientific researches. Study guide. Kyiv, Publishing House “Word”. 240 p. (in Ukrainian).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ