ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АВІАТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

М. В. Новикова

Анотація


Досліджено особливості управління потенціалом підприємств авіатранспортного комплексу. Визначено характер і ступінь взаємовпливу елементів стратегічного потенціалу на різних етапах життєвого циклу.  Розроблено структуру й склад елементів механізму розвитку стратегічного потенціалу підприємства авіа-транспортного комплексу. Сформовано методологічний підхід до оцінювання потенціалу підприємства авіа-транспортного комплексу.

Ключові слова


життєвий цикл; механізм розвитку; підприємства авіатранспортного комплексу; стратегічний потенціал

Посилання


Адимбаев Т.А. Экономический потенциал и эффективность его использования / Т.А. Адимбаев. – Алма-Ата: Наука, 1990. – 369 с.

Ареф’єва О.В. Управління розвитком економічних систем: теорія, механізми регулювання та управління: монографія / О.В. Ареф’єва, В.В. Прохорова. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – 301 с.

Астапова Г.В. Організаційно-економічний механізм корпоративного управління авіапідприємством на основі права трудової власності: монографія / Г.В. Астапова: наук. ред. В.І. Щелкунов. – К.: НАУ, 2006. – 244 с.

Жаворонкова Г.В. Стратегічне управління авіатранспортними підприємствами: монографія / Г.В. Жаворонкова, І.П. Садловська; за ред. Г.В. Жаворонкової. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 676 с.

Загорулько В.М. Організація відтворення матеріальних ресурсів авіаційного транспорту: монографія / В.М. Загорулько. – К.: КМУЦА, 1997. – 136 с.

Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка / Н.С. Краснокутська. – К.: Центр навч. літератури, 2005. – 352 с.

Кулаев Ю.Ф. Экономика гражданской авиации Украины: монография / Ю.Ф. Кулаев, В.И. Щелкунов. – К.: Феникс, 2010. – 736 с.

Ложачевська О.М. Управління функціонуванням та розвитком транспортного комплексу регіону: монографія / О. М. Ложачевська. – К.: НАУ, 2002. – 248 с.

Новікова А.М. Україна в системі міжнародних транспортних коридорів / А.М. Новікова. – К.: НІПМБ. – 2003. – 494 с.

Новикова М.В. Організаційно-економічне забезпечення формування ефективних умов функціонування інституту власності для підприємств авіаційного комплексу в умовах глобальних змін / М.В. Новикова // Проблеми та перспективи організації авіаційних перевезень, застосування авіації в галузях економіки та розвитку транспортних систем / за заг. ред. Г.М. Юна. – К.: НАУ, 2011. – С. 14–30.

Новикова М.В. Сучасні тенденції діяльності авіаційної галузі України / М.В. Новикова // Формування ринкових відносин в Україні: період. зб. – 2008. – Вип. 1 (80). – С. 163–165.

Новикова М.В. Формування регіональної політики інноваційно–інвестиційного розвитку підприємств територіальних авіавиробничих комплексів України: монографія / М.В. Новикова. – К.: П.П. «СердюкВ.Л.», 2012. – 299 с.

Новикова М.В. Управління власністю в інтегрованих корпоративних структурах / М.В. Новикова, В.В. Матвєєв // Актуальні проблеми економіки: наук. екон. журн. – К.: Національна академія управління, 2010. – Вип. 6 (108). – С. 132–143.

Новикова М.В. Перспективи та пріоритети економічного розвитку авіаційної галузі України у контексті глобального конкурентного середовища / М.В. Новикова, О.С. Решетило // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2008. – Вип. 20. – С.11–14.

Новикова М.В. Напрями вдосконалення системи взаємодії суб’єктів авіаційної галузі за сучасних умов господарювання / М.В. Новикова, Є.М. Сич // Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте: Матеріали III Меж-дунар. науч.-практ. конф. – К.: Гос. экон.-технол. ун-т транспорта, 2008. – С. 396–399.

Подреза С.М. Перспективное планирование авиаремонтного производства и экономическая оценка его эффективности: монография / С.М. Подреза, А.П. Кудрин. – К.: КМУГА, 1997. – 156 с.

Райан Б. Стратегический учет для руководителя / пер. с англ.; под. ред. В.А. Микрюкова. – Москва: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 616 с.

Садловська І.П. Стратегічні напрями розвитку авіатранспортних підприємств: монографія / І.П. Садловська. – К.: НАУ, 2005. – 148 с.

Сич Є.М. Інноваційно – інвестиційні комплекси транспортної галузі: методологія формування та розвитку: монографія / Є.М. Сич, В.П. Ільчук. – К.: Логос, 2006. – 264 с.

Спирин В.С. Анализ экономического потенциала предприятия / В.С. Спирин. – Москва: Финансы и статистика, 1994.

Управління потенціалом підприємства / Должанський І.З., Загорна Т.О., Удалих О.О. та ін. – К.: Центр навч. літ-ри, 2006. – 362 с.

Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка / О.С. Федонін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк. – К.: КНЕУ, 2004. – 316 с.

Щелкунов В.И. Производственный потенциал Украины. Стратегия формирования и использования / В.И. Щелкунов. – К.: КМУГА, 1999. – 245 с.

Lozhachevska, O.M.; Matveev, V.V.; Novykova, M.V. 2010. Current trends and main directions for development in the aviation industry world integration groups. Of the fourth world congress “Aviation in the XXI-st century”. Kyiv: 61.9–61.12.

Adimbaev, T.A. 1990. Economic potential and efficiency of its use. Alma-Ata, Nauka. 369 p. (in Russian).

Arefyeva, O.; Prokhorova, V.V. 2010. Management of development economic systems: theory, mechanisms of regulation and control. Monograph. Kharkiv, UkrDAZT. 301 p. (in Ukrainian).

Astapova, G.V. 2006. Organizational and economic mechanism of corporate governance airline based labor rights of property. Monograph. Science ed. V.I. Shchelkunov. Kyiv, National Avia-tion University. 244 p. (in Ukrainian).

Zhavoronkova, G.V.; Sadlovskyy, I.P. 2012. Strategic management of air transport enterprise. Monograph. Edited G.V. Zhavoronkova. Kyiv, Condor Publishing. 676 p. (in Ukrainian).

Zagorulko, V.M. 1997. Organization reproduction of material resources Aircraft. Monograph. Kyiv, KMUTSA. 136 p. (in Ukrainian).

Krasnokutska, N.S. 2005. Potential business: development and evaluation. Kyiv, Center of textbooks. 352 p. (in Ukrainian).

Kulayev, Y.F.; Shchelkunov, V.I. 2010. Economics of Civil Aviation of Ukraine. Monograph. Kyiv, Phoenix. 736 p. (in Russian).

Lozhachevska, A.M. 2002. Management the operation and development of the transport sector in the region. Monograph. Kyiv, National Aviation University. 248 p. (in Ukrainian).

Novikova, A.M. 2003. Ukraine in the international transport corridors. Kyiv, NIPMB. 494 p. (in Ukrainian).

Novykova, M. 2011. Organizational and economic conditions of the formation of effective functioning of ownership for business aviation complex in conditions of global change. Problems and Prospects of air transportation, use aviation industries and the development of transport systems. The Society. yet. G.M. Yun. K, National Aviation University: 14–30 (in Ukrainian).

Novykova, M.V. 2008. Current trends of the aviation industry of Ukraine. Formation of market economy in Ukraine period. collection. Issue 1 (80): 163–165. (in Ukrainian).

Novykova, M. 2012. Formation of regional policy innovation and investment development companies territorial aviavyrobnychyh complexes Ukraine. Monograph. Kyiv, PP “Serdyuk V.L.” 299 p. (in Ukrainian).

Novykova, M.V.; Matvyeyev, V.V. 2010. Property Management in integrated corporate structures. Actual problems of economy: Science. Econ. Chem. National Academy of Management. Vol. 6 (108): 132–143. (in Ukrainian).

Novykova, M.V.; Reshetylo, O.S. 2008. Perspectives and priorities for economic development of the aviation industry of Ukraine in the context of the global competitive environment. Problems of improving the efficiency of infrastructure: Proceedings. Kyiv, National Aviation University. Vol. 20: 11–14 (in Ukrainian).

Novykova, M.V.; Sych, Y.M. 2008. Areas of improvement of the interaction of the airline industry in the current economic environment. Problems of Economics and management on rail: Proceedings of the III International Conference. Kyiv, State Economy and Technology University of Transport: 396–399 (in Ukrainian).

Podreza, S.M.; Kudrin, A.P. 1997. Planning ahead aircraft repair production and economic evaluation of its efficiency. Monograph. Kyiv, KMUGA. 156 p. (in Russian).

Ryan, B. 1998. Strategic accounting for the head. Translated from English. Ed. V.A. Mikryukov. Moscow, Audit, Unity. 616 p. (in Russian).

Sadlovskyy, I.P. 2005. Strategic directions of development of air transport enterprises. Monograph. Kyiv, National Aviation University. 148 p. (in Ukrainian).

Sych, E.M.; Ilchuk, V.P. 2006. Innovation - Investment systems transport industry: methods of formation and development. Monograph. Kyiv, Logos. 264 p. (in Ukrainian).

Spirin, V.S. 1994. Analysis of the economic potential of the company. Moscow, Finance and Statistics. (in Russian).

Dolzhansky, I.Z.; Zagorny, T.O.; Gerasimenko, I.M.; Raschupkina, V.M. 2006. Management of potential business. Kyiv, Center of textbooks. 362 p. (in Ukrainian).

Fedonin O.S.; Repina, I.M.; Oleksyuk, O.I. 2004. Enterprise potential: development and evaluation. Kyiv, KNEU. 316 p. (in Ukrainian).

Schelkunov, V.I. 1999. Production potential of Ukraine. Strategy formation and use. Kyiv, Kyiv International University of Civil Aviation. 245 p. (in Russian).

Lozhachevska, O.M.; Matveev, V.V.; Novykova, M.V. 2010. Current trends and main directions for development in the aviation industry world integration groups. Of the fourth world congress “Aviation in the XXI-st century”. Kyiv: 61.9–61.12.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ