АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ І СТАНУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Т. В. Козлова

Анотація


Досліджено проблеми сучасного стану земельних відносин та державної земельної політики в Україні.     Визначено головні чинники, які призводять до гальмування земельної реформи. Запропоновано заходи, які необхідно впровадити на даному етапі реформування земельних відносин

Ключові слова


державна земельна політика; земельна реформа; земельні відносини; мораторій; оренда земель; право власнос-ті; ринок земель

Посилання


Данилишин Б. Земельні відносини як чинник розвитку / Б. Данилишин // Урядовий кур’єр. – 2006. – № 91. – С. 6.

Державна земельна політика в Україні: стан і стратегія розвитку (Аналітичні матеріали) // Національна безпека і оборона. – 2009. – № 3. – С. 2–17.

Деякі інституціональні аспекти земельних відносин в Україні: стан та напрямки вдосконалення / І.К. Бистряков, О.С. Новоторов, Т.С. Ніколаєнко, О.О. Кучер, В.М. Будзяк. – К., 2002. – 134 с.

Дорош Й.М. Прогнозування розвитку земельних відносин залежно від зміни структури регіонального землекористування / Й.М. Дорош // Ефективна економіка. [Електронне наукове фахове видання]. – Дніпропетровськ, 2011. – Режим доступу: http:// economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=817.

Мартин А.Г. Перспективи розвитку земельних відносин в Україні у пореформений період / А.Г. Мартин. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zsu. org.ua/index.php/andrij-martin/93-2011-06-24-14-13-52.

Новаковський Л.Я. Земельна реформа і землеустрій в Україні / Л.Я. Новаковський, А.М. Третяк, Д.С. Добряк. – К.: ІЗУ УААН, 2001. – 138 с.

Новаковський Л.Я. Шляхи удосконалення зако-нодавчого забезпечення регулювання земельних відносин / Л.Я. Новаковський // Землевпорядний вісник. − 2009. − № 4. − С. 20–24.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН «Добросовестное руководство в системе землепользования и управления земельными ресурсами» [Електронний ресурс]: Исследование ФАО по вопросам землевладения. – Рим, 2008. – Вып. 9. – 57 с. – Режим доступу: http://www.fao. org/docrep/010/a1179r/a1179r00.HTM.

Третяк А. Основні напрями змін та удосконалення державної земельної політики в Україні / А. Третяк // Національна безпека і оборона. – 2009. – № 3. – С.58–63.

Юрченко А.Д. Концептуальні засади організаційно-правового забезпечення завершення земельної реформи в Україні / А.Д. Юрченко // Земельні ресурси України в контексті реформування земельних відносин: сьогодення та майбутнє: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 10 черв. 2011 р. – К.: Урожай, 2011. – С. 70–75.

Юрченко А.Д. Сучасна земельна політика України / А.Д. Юрченко, Л.Д. Греков, А.М. Мірошниченко, А.В. Кузьмін. – К.: Інтертехнологія, 2009. – 260 с.

Презентація доповіді експерта Асоціації «Земельна спілка України» М. Кобеця «Становлення ринку сільськогосподарських земель в Україні: зміни, тенденції та світовий досвід», 2011. – Режим доступу:

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fkharkivoda.gov.ua%2Fdocuments%2F5439%2F414.ppt&ei=eS56UbuTF8XGPMC7gdgH&usg=AFQjCNER5tn0JzEHk-xpSinUhuRHNTxN3w&bvm=bv. 45645796,d.ZWU

Danilishin, B. 2006. Land relations as a factor of development. Uriadovyi Kurier. N 91: 6 (in Ukrainian).

National Land Policy in Ukraine: Current State and Development Strategy (Analyst). 2009. National Security and Defence. N 3: 217 (in Ukrainian).

Bistryakov, І.K.; Novotorov, O.S.; Nikolayenko, T.S.; Kucher, O.O.; Budzyak, V. 2002. Some іnstitutsіonal aspects of land relations in Ukraine: improvement status and areas. Kyiv, 2002. 134 p. (in Ukrainian).

Dorosh, J.M. 2011. Prediction of land relations based on changes in the structure of regional land use. Efficient economy [Online scientific editions]. Dnepropetrovsk. Available from Internet: (in Ukrainian).

Martin, A.G. Prospects for the development of land relations in Ukraine in the post-reform period [Online resource]. Available from Internet:

(in Ukrainian).

Novakovsky, L.Y.; Tretiak, A.M.; Dobryak, D.S. 2001. Land reform and land management in Ukraine. Kyiv, 2001. 138 p (in Ukrainian).

Novakovsky, L.Y. 2009. Ways of improvement of the legal regulation of land relations. Journal of Land Surveying. N 4: 20–24 (in Ukrainian).

The Food and Agriculture Organization of the United Nations “Good governance in land use and land management” [Online resource]: FAO research on land tenure. Rome, 2008. Issue. 9. 57 p. Available from Internet: (in Russian).

Tretiak, A. 2009. Main directions of change and improvement of the state's land policy in Ukraine. National Security and Defence. N 3: 58–63 (in Ukrainian).

Yurchenko, A.D. 2011. Conceptual foundations of organizational and legal support completion of land reform in Ukraine. Land Resources in Ukraine in the context of land reform: Present and Future: Proceedings Internat. scientific and practical. conf., Jun 10. 2011. Kyiv, Vintage: 7075 (in Ukrainian).

Yurchenko, A.D.; Greeks, L.; Miroshni-chenko, A.M.; Kuzmin, A.V. 2009. The current land policy in Ukraine. Kyiv, Intertekhnologiia. 260 p (in Ukrainian).

Presentation of the report of the expert of the Association “Land Union of Ukraine” M. Kobets

“Formation of agricultural land market in Ukraine: changes, trends and international experience”, 2011. Available from Internet: (in Ukrainian).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ