Аналіз методологічного підходу зміцнення міжнародної економічної безпеки

Оksana Іlienko

Анотація


 Розглянуто методологічні підходи до зміцнення міжнародної економічної безпеки як головного напряму досягнення високого економічного результату в сучасних умовах активного розширення глобалізаційних процесів у світогосподарській системі.

Ключові слова


економічна безпека; конкурентна стратегія; ризики; фінансова безпека

Посилання


Abalkin, L.I. 1994. Economic security of Russia: threats and their counter. Issues of economy. N 12: 4-13 (in Russian).

[Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение / Л. Абалкин // Вопросы экономики. – 1994. – № 12. – С. 4–13.]

Ahapova, Т.N. 2001. Methodology and tools for monitoring of the economic security of the region. Issues of statistics. N 2: 44-48 (in Russian).

[Агапова Т.Н. Методика и инструментарий для мониторинга экономической безопасности региона/ Т. Агапова // Вопросы статистики. – 2001. – №2. – C. 44–48.]

Altukhov, Yu.I. 2004. Specifics of protection of economic security of entrepreneurial activity regionally. Thesis Ph.D. in Economics: 08.00.05 “Economics and management of the national economy”. Tambov, Tambov State G.R. Derzhavin University. 132 p. (in Russian).

[Алтухов Ю.И. Особенности обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности на уровне региона: диссертация … кандидата экономических наук: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Юрий Иванович Алтухов. – Тамбов: Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, 2004. – 132 с.]

Baranovskyi, О.І. 1999. Financial security. Monograph. Кyiv, Phoenix, Institute of economic forecasting. 338 p. (in Ukrainian).

[Барановський О.І. Фінансова безпека: монографія / Олександр Іванович Барановський. – Київ: Фенікс, Інститут економічного прогнозування, 1999. – 338 с.]

Bogomolov, V.А. 2006. Economic security: Study guide. Мoscow, UNITY-DANA. 303 p. (in Russian).

[Богомолов В.А. Экономическая безопасность: учебное пособие / Виктор Александрович Богомолов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 303 с.]

Yevdokymov, F.І.; Mizina, О.V.; Borodina, О.О. 2002. Generalizing assessment of a financial component of the level of an enterprise economic security. Economic literature of Donetsk National Technical University. Series economy. Edition 47. Donetsk, Publishing office of Donetsk National Technical University: 6-12 (in Ukrainian).

[Євдокимов Ф.І. Узагальнююча оцінка фінансової складової рівня економічної безпеки підприємства / Ф.І. Євдокимов, О.В. Мізіна, О.О. Бородіна // Економічні праці ДонНТУ. Серія економіка. Випуск 47. – Донецьк: ДонНТУ, 2002. – С. 6–12.]

Yermoshenko, М.М. 2001. Financial security of the state: national interests, real threats, protection strategy. Monograph. Кyiv, CC КNТEU. 309 p. (in Ukrainian).

[Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення: монографія / Микола Миколайович Єрмошенко. – Київ: ВЦ КНТЕУ, 2001. – 309 с.]

Artiomova, Т.І.; Aleksandrova, V.P.; Bazhal, Yu.M. et al. 2003. Economy of Ukraine: strategy and long-term development policy. Monograph. Edited by V.M. Heits. Кyiv, Phoenix, Institute of economic forecasting of the Ukrainian NAS. 1008 p. (in Ukrainian).

[Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку: монографія / Т.І. Артьомова, В.П. Александрова, Ю.М. Бажал та інші; за редакцією В.М. Гейця. – Київ: Фенікс, Інститут економічного прогнозування НАН України, 2003. – 1008 с.]

Kyrylenko, V.І. 2006. Investment component of economic security: synopsis of a thesis of

Doctor of Economics: 08.01.01 “Economic theory”. Кyiv, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman. 33 p. (in Ukrainian).

[Кириленко В.І. Інвестиційна складова економічної безпеки: автореферат дисертації … доктора економічних наук: 08.01.01 «Економічна теорія» / Володимир Іванович Кириленко. – Київ, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2006. – 33 с.]

Senhachov, V.К. 2005. Economic Security of Russia. Course book edited by V.К. Senhachov. 2nd edition. Мoscow, Delo. 896 p. (in Russian).

[Сенгачов В.К. Экономическая безопасность России: учебник. 2-е изд. / В. Сенгачов; под редакцией В.К. Сенчагова. – Москва: Дело, 2005. – 896 с.]

Shlemko, V.Т.; Binko, І.F. 1997. Economic security of Ukraine: essence and direction software. Monograph. Кyiv, NSDC. 144 p. (in Ukrainian).

[Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення: монографія / В.Т. Шлемко, І.Ф. Бінько. – Київ: НІСД, 1997. – 144 с.]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ