Моделювання поведінки радіонуклідів 137CS та 90SR в озерах Глибоке та Далеке Чорнобильської зони відчуження

Yuri Kutlakhmedov, Andrian Iavniuk

Анотація


 Описано методологію моделювання поведінки радіоізотопів 137Cs та 90Sr, що є основними дозоутворюючими радіонуклідами, в компонентах водойм Чорнобильської зони відчуження. Змодельовано та спрогнозовано перехід 137Cs та 90Sr між поверхневим стоком, водою, вищою водяною рослинністю (очерет звичайний) та донними відкладами в озерах Глибоке та Далеке Чорнобильської зони відчуження. З використанням методу камерних моделей, що є одним із найбільш доступних та зручних методів моделювання в екології, досліджено відсоток активності радіонуклідів у компонентах водойм від загального їх запасу у водних екосистемах. Отримано результати, що свідчать про несуттєве підвищення активності радіонуклідів у популяціях вищих водяних рослин (очерет звичайний) із часом. Результати досліджень можуть бути корисними при розробці нових та вдосконаленні існуючих заходів зі зменшення вмісту радіонуклідів у водоймах, а також мінімізації та попередження негативних наслідків йонізувального випромінення для біоти прісних водойм.

Ключові слова


активність; камерна модель; поведінка радіонуклідів; радіонуклідне забруднення

Посилання


Beliaiev, S.T. 1991. Radioactive emissions to the biosphere. Мoscow, Atomizdat. 237 p. (in Russian).

[Беляев С.Т. Радиоактивные выбросы в биосфере / С.Т. Беляев. – Москва: Атомиздат, 1991. - 237 c.]

Fesenko, S.V.; Skotinnikova, О.G.; Skriabin, A.M.; Safronova, N.G.; Gontarenko, I.A. 2004. Modelling long-term migration of 137Cs and 90Sr in a standing fresh water body. Radiation Biology. Radioecology. Vol. 44, N 4: 466-472 (in Russian).

[Фесенко С.В. Моделирование долгосрочной миграции 137Cs и 90Sr в непроточном пресноводном водоеме / С.В. Фесенко, О.Г. Скотиникова, А.М. Скрябин, Н.Г. Сафронова, И.А. Гонтаренко // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2004. – Т. 44, № 4. – С. 466-472.]

Gudkov, D.I. 2006. Radionuclides in components of water ecosystems within the Chernobyl Exclusion Zone: distribution, migration, radiation burden, biological effects. Abstract of the doctoral thesis in Biological Science for specialty 03.00.01 “Radiobiology”. Kyiv. 35 p. (in Ukrainian).

[Гудков Д.І. Радіонукліди в компонентах водних екосистем зони відчуження Чорнобильської АЕС: розподіл, міграція, дозові навантаження, біологічні ефекти: Автореферат

дис. на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук: спец. 03.00.01 – «Радіобіологія» / Д.І. Гудков. – Київ, 2006. – 35 с.]

Kutlakhmedov, Yu.O.; Korogodin, V.I.; Koltover, V.K. 2003. Fundamentals of Radioecology. Teaching aid. Under the editorship of V.P. Zotov. Kyiv, Vyshcha Shkola, 319 p. (in Ukrainian).

[Кутлахмедов Ю.О. Основи радіоекології: навчальний посібник / Ю.О. Кутлахмедов, В.І. Корогодін, В.К. Кольтовер; за ред. В.П. Зотова. - Київ: Вища школа, 2003. – 319 с.]

Kuzmenko, M.I.; Gudkov, D.I.; Kireiev, S.I.; Beliaiev, V.V.; Volkova, O.M.; Klenus, V.G.; Kaglian, O.Ye.; Shevtsova, N.L.; Shyroka, Z.O.; Nasvit, O.I. 2010. Technogenic radionuclides in fresh water ecosystems: monography. Kyiv, Institute of Hydrobiology at NAS of Ukraine, Naukova Dumka. 262 p. (in Ukrainian).

[Кузьменко М.І. Техногенні радіонукліди у прісноводних екосистемах: монографія / М.І. Кузьменко, Д.І. Гудков, С.І. Кірєєв, В.В. Беляєв, О.М. Волкова, В.Г. Кленус, О.Є. Каглян, Н.Л. Шевцова, З.О. Широка, О.І. Насвіт. - Київ: Інститут гідробіології НАН України; Наукова думка, 2010. - 262 с.]

Matvieieva, I.V.; Kutlakhmedov, Yu.O.; Isaienko, V.M.; Kryvorotko, V.M. 2006. Comparison of radioecological processes as exemplified by villages contaminated with 137Cs and 90Sr and evaluated with the box model method. Nuclear Physics and Energetics. Volume 18, N 2: 73-77 (in Ukrainian).

[Матвєєва І.В. Порівняння радіоекологічних процесів на прикладі сіл, забруднених 137Cs та 90Sr, оцінених за методом камерних моделей / І.В. Матвєєва, Ю.О. Кутлахмедов, В.М. Ісаєнко, В.М. Криворотько // Ядерна фізика та енергетика. – 2006. – Т. 18, № 2. – С. 73-77.]

Petrusenko, V.P.; Shmakov, I.P.; Kutlakhmedov, Yu.O. 2008. Stability analysis of an ecosystem dynamic model under radionuclide migration. Nuclear Physics and Energetics. Volume 23, N 1: 73-77 (in Ukrainian).

[Петрусенко В.П. Аналіз стійкості динамічної моделі екосистеми щодо міграції радіонуклідів / В.П. Петрусенко, І.П. Шмаков, Ю.О. Кутлахмедов // Ядерна фізика та енергетика. – 2008. – Т. 23, № 1. – С. 73-77.]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ