ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕСС ОБЕЗФЕНОЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ СТОКІВ

В. Трачевський, О. Никитюк

Анотація


Розглянуто один із важливих фізичних факторів впливу на екологічну безпеку – промис-лові стоки, що утворюються у процесі виробництва лакофарбових матеріалів. Показано, щовиявлення джерел утворення стічних вод,  встановлення складу і кількості у виробництвіконкретного виду смоли є необхідною умовою розроблення методів очищення промисловихстоків і проектування промислових установок. Проаналізовано дослідження методів знешко-дження стічних вод від фенолів. Відзначено, що недоліками більшості методів очищення сті-чних вод від фенолів конденсацією за атмосферного тиску є тривалість процесу, значні за-трати тепла,  великий залишковий вміст фенолу у воді.  Запропоновано ефективний методзменшення концентрації фенолу в стічній воді завдяки окисненню на суспензійному MnO2. При взаємодії оксидів мангану з сірчаною кислотою утворюється кисень, який здатний окис-нювати фенол, що міститься у стічній воді. У результаті оброблення стічних вод виробницт-ва фенолформальдегідних смол оксидами мангану в сірчанокислому середовищі концентра-цію фенолу знижено на 98,6 – 99,6%

Ключові слова


оксиди мангану; процес окиснення; фенольні сполуки

Посилання


Photocatalytic degradation of phenol in

aqueous solution using TiO2/Ti thin film

photocatalyst / C. Fan, Y. Sun, Y. Min et al. //

Trans. Nonferrous Met. Soc. Chin. – 2003. –

N 13. – P. 1008-1012.

Khan A.R. Adsorption of phenol based

organic pollutans on activated carbon from

multicomponent dilute aqueous solution /

A.R. Khan, T.A. Al-Bahri, A. Al-Haddad //

Water Res. – 1997.– N 8. – P. 2102–2112.

Fang H.H. Toxicity of phenol towards

aerobic biogranules / H.H. Fang, O. Chen //

Ibid. – N 31. – P. 2229–2242.

Wu J. Oxidation of aqueous phenol by

ozone and peroxidase / J. Wu, K. Rudy,

J. Sapark // Adv. Environ. Res. – 2000. – N 4. –

P. 339–346.

Tomaszewska M. Removal of organic

matter by coagulation enhanced with adsorption

on PAC / M. Tomaszewska, S. Mozia,

W. Morawski // Desalination. – 2004. –

N 162. – Р. 79–87.

Гомеля Н.Д. Очистка нефтесодержа-

щих вод окислением на MnO2 / Н.Д. Гомеля,

А.П. Хохотова // Экотехнологии и ресурсос-

бережение. – 2006. – №2. – С. 59–61.

A Review of Porous Manganese Oxide

Materials / S.L. Brock, N. Duan, Zheng Rong

Tian et al. // Chem. Materials. – 1998. –

Vol. 10. – P. 2619–2628.

Laha S. Oxidation of aniline and other

primary aromatic amines by manganese

dioxide / S. Laha, R.G. Luthy // Environ. Sci.

Technol. – 1990. – Vol. 24. – P. 363–373.

Stone A.T. Reductive Dissolution of

Manganese (III/IV) Oxides by Substituted

Phenols / A.T. Stone // Ibid. – 1987. – Vol. 21. –

P. 979–988.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ