ФЕРМЕНТАТИВНА АКТИВНІСТЬ ВИЩОГО БАЗИДІАЛЬНОГО ГРИБА GRIFOLA FRONDOSA

А. Бухало, О. Дуган, М. Максимюк, В. Ліновицька

Анотація


Виявлено спектр та активність гідролітичних ферментів у вищого базидіоміцету  Grifola frondosa в поверхневій та глибинній культурі. Досліджено вісім штамів Gr. frondosa, отри-маних з колекції шапинкових грибів Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, за до-помогою стандартних мікробіологічних, біохімічних та біотехнологічних методів. На агаризова-них середовищах у всіх штамів виявлено такі ферменти:  амілаза,  казеїназа,  полігалактуроназа, пектаттранселіміназа,  глюкозидаза,  уреаза,  ксиланаза,  ліпаза та ендоглюканаза.  Прояв окислю-вальних ферментів лакази та тирозинази залежав від штаму і не залежав від складу середовища. Оцінка наявності та рівня активності гідролітичних ферментів при глибинному культивуваннісвідчить про переважний вплив компонентів комплексного живильного середовища на фермента-тивну активність у Gr. frondosa. Показано, що штамові біохімічні особливості виявляються у ви-падку окислювальних ферментів на агаризованих середовищах та для активності  ендо-1,4-β-глюканази на рідких середовищах з глюкозою та мелясою

Ключові слова


гідролітичні ферменти; екзоглюканаза; ендо-1,4-β-глюканаза; комплексні рідкі живильні середовища; монофенолмонооксигеназа; редукуючі речовини; якісні кольорові ферментативні реакції; Grifola frondosa

Посилання


Kinetic characterization of lysine-specific

metalloendopeptidases from Grifola frondosa

and Pleurotus ostreatus fruiting bodies /

T. Nonaka, N. Dohmae, Y. Hashimoto, K.

Takio // J. Biochem. – Tokyo. – 1998. –

Vol. 124, No 1. – P. 157–162.

Abe M. Proteases of Maitake (Grifola

frondosa) Responsible for breakdown of Wheat

flour dough and their reaction with gluten

proteins / M. Abe, M. Seguchi // Bioscience

Biotechnology Biochemistry. – 2003. –

Vol. 67, No 9. – P. 2018–2021.

Debittering of enzymatic hydrolysates

using an aminopeptidase from the edible

basidiomicete Grifola frondosa /

T. Nishiwaki, S. Yoshimizu, M. Furuta,

K. Hayashi // J. Biosci. Bioeng. – 2002. –

Vol. 93. – No 1. – P. 60–63.

Purification and characterization of a

novel prolyl aminopeptidase from Maitake

(Grifola frondosa) / K. Hiwatashi, K. Hori,

K. Takahashi, et al. // Biosci. Biotechnol.

Biochem. – 2004. – Vol. 68, No 6. –

P. 1395–1397.

ISSN 1813-1166. Вісник НАУ. 2011. №2

© А.С. Бухало, О.М. Дуган, М.Р. Максимюк, В.М. Ліновицька, 2011

Purification and Characterization of a

Trehalose Synthase from the Basidiomycete

Grifola frondosa / K. Saito, T. Kase,

E. Takahashi et al. // Appl. and Env. Microb. –

– Vol. 64, No 11. – P. 4340–4345.

Grifolisin, a member of the sedolisin

family produced by the fungus Grifola

frondosa / N. Suzuki, K. Nishibori, Y.Oodaira,

et al. // Phytochemistry. – 2005. – Vol. 66,

No 9. – P. 983–990.

Isikhuemhen O.S. Lignin, cellulose and

hemicellulose degrading enzyme production by

selected Polypores grown on wheat straw /

O.S. Isikhuemhen, N.A. Mikiashvili,

A. Gooding // International Journal of Medicinal

Mushrooms. – 2007. – Vol. 9, No 3/4. –

P. 242–243.

Molitoris H.P. Physiology of marine

fungi. A screening program for marine fungi /

H.P. Molitoris, K. Schaumann // The biolgy of

marine fungi // еds. S.T. Moss. – Cambrige:

Cambrige University Press, 1986. – P. 35–47.

Бухало А.С. Высшие съедобные базиди-

омицеты в чистой культуре / А.С. Бухало. –

К.: Наук. думка, 1988. – 144 с.

Методы экспериментальной миколо-

гии: справ. // И.А. Дудка, С.П. Вассер, И.А. Эл-

ланская и др. – К.: Наук. думка, 1982. – 561 с.

Тодоров И.И. Клинические лаборато-

рные исследования в педиатрии / И.И. Тодо-

ров. – София: Медицина и фізкультура,

– 230 с.

Гавриленко В.Ф. Большой практикум

по физиологии растений / В.Ф. Гавриленко,

М.Е. Ладыгина, Л.М. Хандобина. – М.:

Высш. шк., 1975. – С. 284–285.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ