ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМ ТРАНСПОРТУ РАДІОНУКЛІДІВ У ЛОКАЛЬНІЙ АГРОЕКОСИСТЕМІ

І. Матвєєва

Анотація


Наведено результати оцінювання розподілу та перерозподілу радіонуклідів в агроекосис-темі. На прикладі с. Галузія (Волинська область) показано динаміку формування дозових навантажень. Для оцінки та прогнозу процесів формування дозових навантажень запропонова-но використовувати моделі та теорію надійності.  Агроекосистему розглянуто як системутранспорту радіонуклідів з ґрунту до людини

Ключові слова


дозове навантаження; надійність агроекосистеми; транспорт радіонуклідів; фактор радіоємності; швидкість міграції радіонуклідів

Посилання


Моделювання радіоекологічних проце-

сів методом камерних моделей на прикладі

села у Волинській області / І.В. Матвєєва,

В.Р. Заїтов, Ю.О. Кутлахмедов та ін. // Віс-

ник НАУ. – 2005. – № 3. – С. 173–176.

Порівняння радіоекологічних процесів

на прикладі сіл, забруднених Cs-137 та Sr-90,

оцінених за методом камерних моделей /

І.В. Матвєєва, Ю.О. Кутлахмедов, В.М. Ісаєн-

ко та ін. // Ядерна фізика та енергетика. – К.:

Інститут ядерних досліджень НАН України,

– № 2(18) – С. 93–98.

Theory of Reliability in Radiation

Ecology / Yuriy A. Kutlakhmedov, Iryna

V. Matveeva, Anastasiya G. Salivon, Victor

V. Rodyna // Proceedings of International

Symposium on Stochastic Models in Reliability

Engineering, Life Science and Operations Management.

– Israel, 2010. – 275 с.

Медико-биологические последствия Чер-

нобыльской катастрофы: отдалённые радиоэ-

кологические и радиобиологические пробле-

мы и анализ эффективности контрмер по за-

щите био- и экосистем от последствий Чер-

нобыльской катастрофы: в 2 ч. / под ред.

Ю.А. Кутлахмедова, В.П. Зотова – К.:

МЕДЭКОЛ, 2000. – 293 с.

Методология систематизации и адапта-

ции моделирующей прогнозно-аналитичес-

кой системы для создания мер по снижению

негативных эффектов для экосистем и насе-

ления / под общ. ред. В.П. Зотова и Ю.А. Ку-

тлахмедова. – К.: МЕДЭКОЛ-МНИЦ Био-

Экосистем, 2003. – 216 с.

Проблемы и перспективы фитодекон-

таминации и фитомикробной ремедиации

почв, загрязненных радионуклидами /

Ю.А. Кутлахмедов, Н.В. Зезина, А.Н. Михе-

ев и др. // Экотехнология и ресурсосбереже-

ние. – 2004. – № 1. – С. 49–50.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ