ВПЛИВ ХРОНІЧНОГО ІОНІЗУЮЧОГО ОПРОМІНЕННЯ НА ПРОРОСТАННЯ ТА СХОЖІСТЬ НАСІНИН ОЧЕРЕТУ ЗВИЧАЙНОГО

Д. Гудков, Н. Шевцова, А. Явнюк

Анотація


Описано методологію досліджень репродуктивних характеристик очерету звичайного уводоймах з різним рівнем радіонуклідного забруднення. Вивчено особливості реакції вищихводяних рослин на дію хронічного іонізуючого опромінення на генетичному, морфологічно-му та репродуктивному рівнях.  Досліджено генеративне розмноження та ростові процесиочерету звичайного в умовах радіаційного стресу з використанням методу лабораторногокультивування насіння. Поглинені дози для рослин обчислено за допомогою дозових пере-рахункових коефіцієнтів. Результати досліджень життєздатності та аномалій паростків оче-рету звичайного у водоймах з різним рівнем радіонуклідного забруднення свідчать про до-сить високий рівень ефективності малих доз хронічного опромінення для показників пророс-тання та схожості насінин

Ключові слова


аномалії паростків; життєздатність насіння; очерет звичайний; поглинена доза

Посилання


Моргун В.В. Скринінг генетичної піс-

лядії радіонуклідних забруднень через 13 ро-

ків з часу аварії на Чорнобильській АЕС /

В. В. Моргун, В. Ф. Логвиненко, Р. А. Яким-

чук // Доповіді НАН України, 2001. – № 2. –

С. 183 – 185.

Позолотина В.Н. Отдаленные эффек-

ты в популяциях растений из зон радиоакти-

вного и химического загрязнения / В.Н. По-

золотина, Е. В. Антонова, В. С. Безель // Ра-

диационная биология. Радиоэкология,

– Т. 50, № 4. – С. 414 – 422.

Гудкова Н. В. Анатомія листків парост-

ків озимої пшениці в умовах радіаційного та

температурного стресів / Н. В. Гудкова,

Г. Г. Мартин // Український ботанічний

журнал. – 2001. – Т. 58, № 6. – С. 731 – 736.

Барабай В. А. Стресс в развитии радиа-

ционного поражения. Роль регуляторных

механизмов / В. А. Барабай, С. А. Олейник //

Радиационная биология. Радиоэкология. –

– Т. 39, № 4. – С. 438 – 443.

Тестов Б. В. Неспецифичность дейст-

вия радиационного излучения на організм /

Б. В. Тестов , Т. Д. Афонина // Биологичес-

кие эффекты малых доз ионизирующей ра-

диации и радиоактивное загрязнение среды:

тез. докл. Междунар. конф. БИО-РАД-2001.

(Сыктывкар, 20 – 24 марта 2001 г.). –

Сыктывкар, 2001. – С. 246 – 247.

Генетические последствия для популя-

ций растений радиоактивного загрязнения

окружающей среды в связи с Чернобыльской

аварией / В. А. Шевченко, В. И. Абрамов,

В. А. Кальченко, и др. // Радиационная био-

логия. Радиоэкология. – 1996. – Т. 36, № 4. –

С. 531 – 545.

Handbook for assessment of the exposure

of biota to ionising radiation from radionuclides

in the environment / Eds.: J. Brown, P. Strand,

A. Hosseini, P. Børretzen. – Project within the

EC 5th Framework Programme, Contract

№ FIGE-CT-2000-00102. – Stockholm,

Framework for Assessment of Environmental

Impact, 2003. – 395 p.

Демидовская Л.Ф. Морфологоанатоми-

ческие особенности паростка и цикл его раз-

вития / Л.Ф. Демидовская, Р.А. Кириченко //

Труды Института ботаники АН Казах.ССР. –

– № 19. – С. 109–135.

Современное состояние наземних еко-

систем Восточно-Уральского радиоактивно-

го следа: уровни загрязнения, биологические

эффекты / В.Н. Позолотина, И.В Молчанова.,

Е.Н. Караваева и др. – Екатеринбург: Изд-во

«Гощинский», 2008. – 204 с.

Идентификация гена, включенного в

контроль развития корневой системы у

Arabidopsis tahliana / А.А. Томилов, Н.В. То-

милова, О. А. Огаркова, В. А. Тарасов //

Генетика, 2001. – Т. 37, № 1. – С. 35 – 36.

Закс Л. Статистическое оценивание /

Л. Закс. – М.: Статистика, 1976. – 530 с.

Лакин Г. Ф. Биометрия. – 2 изд., пере-

раб. / Г. Ф.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ