ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД У РАЙОНІ КИЄВА

Т. Дудар, А. Зосимович

Анотація


Виконано аналіз якості поверхневих вод р. Дніпро за гідрохімічними показниками сольо-вого складу, трофо-сапробіологічного (еколого–санітарного) блоку та специфічних речовинтоксичної дії за період 2001–2010 рр. Показано, що величини інтегральних індексів, розрахо-ваних за значеннями блокових індексів, знаходяться в межах 2,4 ≤ ІЕ ≤ 2,6, що класифікуєводи класом ІІ «добрі», «чисті» як проміжні між категоріями 2 та 3, субкатегорії 2–3 «дужедобрі», «добрі» та «чисті», «досить чисті».

Ключові слова


гідрохімічні показники; екологічна класифікація якості води; моніторинг поверхневих вод; поверхневі води

Посилання


Екологічний атлас Києва. – К.: ТОВ

«Агентство Інтермедіа», 2003. – 60 с.

Екологічний паспорт м. Києва (2009 р.).

Державне управління охорони навколишньо-

го природного середовища в м. Києві. –

– с. 99. – Режим доступу:

http://www.menr.gov.ua/media/files/4Ecopaspo

rt_Kiyv_2009_110610.rar

Методика изучения биогеоценозов

внутренних водоемов / под ред. Ф.Д. Морду-

хай-Болтовского. – М.: Наука, 1975. – 240 c.

Федоров В. Д. Проблема оценки нормы

и патологии состояния экосистемы /

В. Д. Федоров / Научные основы контроля

качества поверхностных вод по гидробиоло-

гическим показателям. – Л.: Лениздат,

– С. 6–12.

Константинов А.С. Оценка и индика-

ция состояния водных экосистем в условиях

антропогенного воздействия / А.С. Констан-

тинов // Научные основы контроля качества

вод по гидробиологическим показателям: тр.

Всесоюз. конф. – М., 1-3 нояб.1978 г. – Л.:

Гидрометеоиздат, 1981. – С. 75–89.

Экологическая оценка воздействия гид-

ротехнического строительства на водные об-

ъекты / В.Д. Романенко, О.П. Оксиюк,

В.Н. Жукинский и др. – К.: Наук. думка,

– 256 с.

Максимов В.Н. Проблемы комплексной

оценки качества природных вод (экологические

аспекты) / В.Н. Максимов // Гидробиологичес-

кий журн. – 1991. – 27, №3. – С. 8–13.

Методика екологічної оцінки якості

поверхневих вод за відповідними категорія-

ми / В.Д. Романенко, В.М. Жукинський,

О.П. Оксіюк та ін. – К.: Символ-Т, 1998. –

с.

Державний водний кадастр. Щорічні

данні про якість поверхневих вод суші.

Вип. 2. – К.: Держ. галузевий архів гідроме-

теорологічної служби, 2001-2009 рр. –

с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ