ПРИНЦИПИ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ АЕРОІОННОГО СКЛАДУ ПОВІТРЯ У ПРИМІЩЕННЯХ

О. Запорожець, В. Глива, О. Сидоров

Анотація


Розглянуто один із важливих фізичних факторів впливу на здоров’я людини –  іоннийсклад повітря в робочих приміщеннях. Проаналізовано дослідження,  які здебільшого спря-мовані на розроблення приладів для нормалізації іонного складу повітря та контролю за ае-роіонним складом. Відзначено, що немає математичного апарату, що дозволяв би моделюва-ти часові та просторові зміни концентрацій аероіонів у приміщеннях.  Запропоновано дляопису динаміки поширення аероіонів у повітрі приміщенні за існуючого джерела іонізаціївикористовувати рівняння неперервності. Показано, як шляхом спрощень і перетворень рів-няння зводять до лінійного диференціального рівняння першого порядку і для його розв’язкувикористовують підстановку Бернуллі. Розв’язок рівняння показує, що концентрація аероіо-нів збільшується з наближеністю до джерела,  що підтверджується експериментально.  Дляхарактеристики поширення аероіонів використано коефіцієнт дифузії. Це дозволяє отриматилінійне неоднорідне диференціальне рівняння другого порядку для характеристики поши-рення аероіонів. Результати розв’язку такого рівняння задовільно корелюють с експеримен-тальними даними

Ключові слова


аероіон; іонізація повітря; легкі аероіони; моделювання; рівняння неперервності

Посилання


Чижевский А.А. Аэроионификация в

народном хозяйстве / А.А. Чижевский. – М.:

Госпланиздат, 1960. – 758 с.

Думанский Ю.Д. Умеренно повышен-

ные концентрации лёгких аэроионов и их ги-

гиеническое значение: автореф. дис. на со-

иск. учен. степ. канд. мед. наук / Ю.Д. Ду-

манский. – К., 1963. – 23 с.

Минх А.А. Ионизация воздуха и её гиги-

еническое значение / А.А. Минх. – М.: Мед-

гиз, 1963. – 352 с.

Шандала М.Г. Аэроионизация как не-

благоприятный фактор внешней среды /

М.Г. Шандала. – К.: Здоровье, 1974. – 164 с.

Современные подходы к ионизации и

озонированию воздуха вентилируемых по-

мещений / С.И. Бурцев, А.А. Варгузин,

А.А. Дударев, Г.А. Спичкин // Инженерные

системы. – 2006. – № 4. – С. 46–49.

Жембенко М.Г. Гигиеническая оценка

эффективности применения аэроионизации

для повышения умственной работоспособ-

ности / М.Г. Жембенко // Гігієна населених

місць. – 2009. – Вип.54. – С. 206–209.

Охорона навколишнього середовища

© О.І. Запорожець, В.А. Глива,О.В. Сидоров, 2011

Беляков В.В. Экспериментальные ис-

следования спектрометра ионной подвижно-

сти с источником ионизации на основе ко-

ронного разряда / В.В. Беляков, А.А. Голо-

вин, В.С. Першенков // Датчики и системы. –

– № 2. – С. 12–13.

Aplin K.L. Instrumentation for atmospheric

ion measurement: A thesis submitted for the

degree of Doctor of Philosophy. Departament of

Meterology/ K.L. Aplin // The University of

Reading, 2000 – 274 p.

Агрунова А.М. Биотехнические основы

и математическое моделирование создания

количественного аэроионного состава газо-

вой среды обитаемых герметичных объек-

тов: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд.

техн. наук / А.М. Агрунова. – М.,

– 30 с.

Коваленко О.В. Гігієнічні критерії оп-

тимізації іонізованості повітря приміщень

багатофункціональних житлових комплексів /

О.В. Коваленко, В.Я. Акіменко // Гігієна насе-

лених місць. – 2007. – Вип.49. – С. 198–211.

Моделирование распределения кон-

центрации ионов вблизи ионизатора /

В.Е. Бахрушин, М.А. Игнахина, Д.В. Вер-

тинский, А.Ю. Евсюкова // Складні системи і

процеси. – 2002. – № 1. – С. 30–35.

Елецкий А.В. Явление переноса в слабо

ионизированной плазме/ А.В. Елецкий,

Л.А. Палкина, Б.М. Смирнов. – М.: Атомиз-

дат, 1975. – С. 274–276.

Глива В.А. Дослідження просторових

розподілів аероіонів навколо джерел іонізації

повітря у робочих приміщеннях / В.А. Глива //

Проблеми охорони праці в Україні. – 2010. –

Вип. 19. – С. 123–127.

ДНАОП 0.03-3.06-80 Санітарно-гігіє-

нічні норми допустимих рівнів іонізації по-

вітря виробничих та громадських приміщень

№ 2152-80. – Режим доступу: www.knukimedu.

kiev.ua

Смирнов В.И. Курс высшей математи-

ки / В.И. Смирнов. – М.: Наука, 1976. – 656 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ