ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ СУБМІСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ

Н.М. Кічата, В.М. Заплатинський

Анотація


 Розглянуто джерела екологічної небезпеки на територіях, які прилягають до великих міст. Сформовано нове поняття «субміська територія». Доведено, що на субміських територіях створюється досить високий рівень екологічної небезпеки, який пов’язаний з рядом небезпечних факторів. Наведено перелік основних джерел, небезпечних для екології субміських територій на прикладі Київщини. Зроблено класифікацію цієї території на зони екологічної небезпеки.


Ключові слова


екологічна небезпека; забруднення; загроза; ризик; субміська територія

Посилання


Денисик Г.І. Селітебні ландшафти Поділля / Г.І. Денисик, О.І. Бабчинська. – Він-ниця: ПП Вид-во «Теза», 2005. – 255 с.

Савицька О.В. Ландшафтно-екологічний аналіз зеленої зони столичного міста (на прик-ладі Києва і Берліна): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук / О.В. Савицька. - Київ, 2003. – 18 с.

Проблеми визначення потенційно небезпечних об’єктів при їх ідентифікації / Т.В. Бой-ко, Г.О. Статюха, В.І. Бендюг, А.О. Іщишина // Вісник Одеської Державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: Зовнішрекламсервіс, 2007. - Вип. № 27. – С. 27-36.

Гогунский В.Д. Об экологическом риске и методе его оценки / В.Д. Гогунский, А.Л. Цыкало // Тр. междунар. конф. «Экологические проблемы Одесского региона и их решение», 14-15 декабря 1994. - С. 11-15.

Губский Ю.И. Химические катастрофы и экология / Ю.И. Губский, В.Б. Долго-Сабуров, В.А. Храпак. - К.: Здоров’я, 1993. – 224 с.

Комаров Ю.М. Окружающая среда и здоровье населения / Ю.М. Комаров. - М.: Медицина, 1980.- 214 с.

Хоружая Т.А. Оценка экологической опасности / Т.А. Хоружая. - М.: Книга сервис, 2002. - 208 с.

Шмандий В.М. Стратегия управления экологической безопасностью: общие теоретические положения и региональный аспект / В.М. Шмандий // Вісник КДПУ.– Кременчук: КДПУ. – 2003.– Вип. 2 (19). – С. 160-163.

Качинський А.Б. Екологічна безпека Украї-ни: аналіз, оцінка та державна політика / А.Б. Ка-чинський, Т.А. Хміль. – К.: НІСД, 1997. – 127 с.

Заплатинський В.М. Полімовний тлумачний словник з безпеки: підруч. / В.М. Заплатинський. – К.: Центр учбової літера-тури, 2009. – 94 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ