АНТОН СУЛИМА ПОПЕЛЬ – УЧЕНЬ І ПЕДАГОГ

Yuliana Petrovska

Анотація


 Висвітлено творчу діяльність Антона Попеля. Показано роль митців, котрі вплинули на творчість скульптора. Розглянуто деякі аспекти художньо-дизайнерських робіт професора архітектури.


Ключові слова


Антон Попель; Валерій Гадомський; Владислав Лучкевич; Едмунд фон Гельмер; Леонард Марконі; педагогічна діяльність; періоди навчання; представники мистецьких шкіл

Посилання


Swieykowski, E. Pamiętnik towarzystwa przyjaciół sztuk pięknych w Krakowie. – Kraków, Wydanie Kraków MCMV nakładem towarzystwa przyjaciół sztuk pięknych w Krakowie, 1854−1904.[Shveykovskyy, E. Notes of society art critics in Krakow. Krakow. MCMV edition of society art critics in Krakow, 1854−1904.] (in Polish).

Piątkowski, Romuald. 1911. Pamiętnik wzniesienia i odsłonięcia pomników Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pulawskiego.  Chicago, Nakladem I drukiem związku narodowego pols-kiego w północej Ameryce. 53 s.[Pyatkovskyy, Romuald. 1911. Notes of society art critics in Krakow. Chicago. Printing of Polish society in North America. 53 p.] (in Polish).

Rolle, M. Antonie Popiel / Źeszyt, poświęcony “Towarzystwu szkoły ludowej” // Nasz kraj.  Kraków, zeszyt 11, 1854−1904. – S.19.[Rolle, M. Anton Popel. − Issue is devoted “Society of folk school”. Our region. Krakow, notebook 11, 1854−1904. – P.19.] (in Polish).

Черкес, Б.; Кубелік, M.; Гофер, E. Архітектура Галичини XIX−XX ст. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 1996. – 208 c.[Cherkes, B.; Kubelik, M.; Hofer, E. 1996. Architecture of Galicia XIX−XX cen. Lviv: Publisher Lviv Polytechnic National University. – 208 p.] (in Ukrainian).

Вуйцик, В.С.; Липка, P.M. Зустріч зі Львовом: путівник. – Львів: Каменяр, 1987. – 175 c. [Vuytsyk, V.S.; Lypka, P.M. 1987. Meeting with Lviv. Guidebook. Lviv. Kameniar. 175 p.] (in Ukrainian).

Бевз, М.; Бірюльов, Ю.; Богданова, Ю. та ін. Архітектура Львова. Час і стилі XIII–XXI ст. – Львів: Центр Європи, 2008. – 720 c.[Bevz, M.; Biriulow, Yu.; Bogdanowa, Yu. and others. 2008. Architecture of Lviv. Time and styles XIII–XXI cen. – Lviv. Centre of Europe. 2008. – 720 p.] (in Ukrainian).

Ісаєвич, Я.; Литвин, М.; Стеблій, Ф. Історія Львова. – Л.: Центр Європи, 2007.[Isayevych, Ya.; Lytvyn, M.; Stebliy, F. 2007. History of Lviv. – Lviv. Centre of Europe.] (in Ukrainian).

Anton Popel [Elektron resource] / Centr history of city – Regime of access: http:// www.lvivcenter.org/uk/lia/persons/person/?ci_personid=42. – Name from screen.

Walery Gadomski [Elektron resource]: Polish culture / Piotr Shubert − Regime of access: http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_gadomski_walery. – Name from screen.

Vladyslav Luchkevych [Elektron resource]: Wikipedia. − Regime of access: http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_%C5%81uszczkiewicz. – Name from screen.

Edmund von Hellmer [Elektron resource]: Wikipedia. − Regime of access: http://de.wikipedia. org/wiki/Edmund_von_Hellmer_%28Bildhauer%29. – Name from screen.

Leonard Marconi [Elektron resource]: / Centr history of city). − Regime of access: http://www.lvivcenter.org/uk/lia/persons/person/?ci_personid=39. – Name from screen.

Жук, О.К. Розвиток Львівської школи архітектури у період історизму (1870−1900) // Вісник Державного університету «Львівська політехніка». − 2004. − № 505. − С.188192.[Guk, О.К. 2004. Development of the Lviv architecture school in the historical period (1870−1900). − Proceedings of the State University “Lviv Polytechnic”. N 505: 188-192.] (in Ukrainian).

Петришин, Г.П.; Петровська, Ю.Р. Творчий внесок митців Львівської політехніки в архітектурну спадщину Львова зламу ХІХ−ХХ ст. // Проблеми теорії та історії архітектури України. АХІ ОДАБА. – Одеса: Астропринт, 2011. – С. 290295.[Petryshyn, H.P.; Petrovska, Y.R. 2011. The creative contribution of artists of Lviv Polytechnic in the architectural inheritance of Lviv. − Problems of theory and history of architecture. AHI ODABA. – Odesa. Astroprynt: 290−295.] (in Ukrainian).

Biriulow, Yurij. Antoni Popiel – Twórca pomnika Mckiewicza // Studia o artystach XVIII−XX wiku. – Toruń: 2003. – S. 87-98. [Biriulow, Yurij. 2003. Antoni Popiel – Author of monument to Adam Mitskevych / Research of artists XVIII−XX cen. – Torun: 8798.] (in Polish).

Державний архів Львівської області. Ф.27 Оп.2. Спр. 1265. Program szkoły politechnicznéj we Lwowie na rok naukowy 1908-1909. XХХVІІ. – S. 36, 52. [State Archives of Lviv region. F.27. Op.2. Spr. 1265. The program Lviv Polytechnic School for the academic year 1908−1909. XХХVІІ. – P. 36, 52.] (in Polish).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ