СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ АВІАЦІЙНИХ ДИСПЕТЧЕРІВ

О.М. Питель

Анотація


Розглянуто питання системного підходу до професійної підготовки авіаційнихдиспетчерів. Досліджено системність як обов’язкову умову підготовки спеціаліста.The problem of the system approach in professional preparation of ab initiual air trafficcontrollers is considered in the article. The system as the obligatory condition of ab initiualspecialists preparation is outlined.Рассмотрена проблема системного подхода к профессиональной подготовкеавиационных диспетчеров. Исследована системность как обязательное условиеподготовки специалиста.

Посилання


Беляева А. П. Интегративно-модульная

педагогическая система профессионального

образования / А. П. Беляева. – СПБ: Радом,

РАО, 1997. – 226 с.

Афанасьев В.Г. Общество : системность

познание и управление / В.Г. Афанасьев. –

М.: Политиздат, 1981. – 432 с.

Павлов В.І. Теоретико-методологічні

засади застосування системного підходу в

наукових дослідження / В.І. Павлов. – До-

нецьк: ТОВ «Лебідь», 2002. – 281 с.

Юдин Э.Г. Системный поход и принцип

деятельности. Методологические проблемы

современной науки / Э.Г. Юдин. – М.:

Мысль, 1978. – 390 с.

Коваленко Е.Є. Методика профессио-

нального обучения: учеб. Пособие. – Ч. 1 /

Е.Є. Коваленко. – Х., 2000. – 304 с.

Бабанский Ю.К. Проблемы повышения

эффективности педагогических исследова-

ний / Ю.К. Бабанский. – М.: Педагогика,

– 286 с.

Кузьмина Н.В. Методология системных

исследований / Н.В. Кузьмина. – Л.: ЛГУ,

– 172 с.

Гончаренко С.У. Український

педагогічний словник / С.У. Гончаренко. –

К.: Либідь, 1997. – 367 с.

Лозова В.І. Цілісний підхід до форму-

вання пізнавальної активності школярів /

В.І. Лозова. – Х.: ОВС, 2000. – 164 с.

Катренко А.В. Системний аналіз

об’єктів та процесів комп’ютеризації: навч.

посіб. / А.В. Катренко. – Л.: Наук. світ,

– 424 с.

Генецинский В.И. Основы теоретиче-

ской педагогики / В.И. Генецинский. – СПБ:

Изд-во гос. ун-та, 1992. – 210 с.

Мамрич С. Інтегративний підхід до

інноваційної діяльності технічного коллед-

жу / С. Мамрич / Дидактика професійної

школи: зб. наук. пр. / ред. кол.: С.У. Гонча-

ренко, В.О. Радкевич, І.Є. Каньковський та

ін. – Хмельницький: ХНУ, 2004. – Вип. 1. –

С. 58–67.

Рева О.М. Усталеність основної

домінанти діяльності авіадиспетчера в умо-

вах стохастичного ризику / О.М. Рева,

Г.М. Селезньов // Застосування авіації в на-

родному господарстві: матеріали конф. / за

ред. С.Ф. Колесниченка. – Кіровоград:

ДЛАУ, 2000. – С. 129–135.

Безпека авіації. Монографія. / за ред.

В.П. Бабака. – К.: Техніка, 2004. – 584 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ