Aналіз втрат нафтопродуктів у паливно-енергетичному комплексі України

Oksana O. Vovk, Angela E. Guy, Anna V. Yakovleva

Анотація


 Розглянуто проблему втрат нафтопродуктів у результаті випаровування в паливно-енергетичному комплексі України. Описано обєкти, на яких відбуваються втрати нафтопродуктів, та їх негативний вплив на навколишнє середовище. Для дослідження обрано автозаправну станцію як обєкт паливно-енергетичного комплексу. Розроблено шарову систему для кращого розуміння взаємозв’язків у системі «навколишнє середовище – автозаправна станція – техносоціосфера».


Ключові слова


автозаправна станція; атмосферне повітря; газоподібні забруднювачі; нафтопродукти; паливно-енергетичний комплекс; шарова система

Посилання


Бойченко О. В. Моніторинг природних втрат палив при зберіганні та застосування сорбентів для їх зменшення: дис.: 21.06.01 / О.В. Бойченко. – К., 2001. – 133 с.

Кулагин А. В. Прогнозирование и сокращение потерь бензинов от испарения из горизонтальных подземных резервуаров АЗС: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук: спец. 25.00.19 «Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ» / А. В. Кулагин. – Уфа, 2003. – 25 с.

Обеспечение сохранения количества и качества нефтепродуктов при хранении / С.В. Бойченко, А.А. Литвинов, О.В. Бой-ченко, С.М. Еременко // Вісник КМУЦА. – 2000. – № 1–2. – С. 196 – 199.

Втрата вуглеводнів під час виконання технологічних процесів переробки, транспортування, зберігання та заправки / С.В. Бойченко, Л.А. Федорович, Л.Н. Черняк та ін. // Нефть и газ. – 2006. – № 3. – С. 90 – 94.

Сидоренко Н. О. Вплив компонентного складу автомобільних бензинів на їхню стабільність / Н. О. Сидоренко // Вісник НАУ. – 2009. – № 1. – С. 173 – 176.

Франчук Г.М. Аналіз даних про токсичність паливномастильних матеріалів для людини / Г.М. Франчук, М.М. Николяк // Вісник НАУ. – 2008. – № 1. – С. 161 – 164.

Огняник М.С. Забруднення геологічного середовища нафтопродуктами – загроза якості підземних вод України / М.С. Огняник, Н.К. Парамонова, О.М. Шпак // Вода і водоочисні технології. – 2003. – №3 (вересень). – С. 63–67.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ