МІНІМІЗАЦІЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА ФАХІВЦІВ АЕРОНАВІГАЦІЇ НА БЕЗПЕКУ ПОЛЬОТУ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ АВІАЦІЙНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

К.О. Поворозник

Анотація


 Розглянуто проблему мінімізації негативного впливу людського фактору на безпеку польотів  та її лінгвістичну складову під час навчання фахівців аеронавігації професійній англійській мові.


Ключові слова


безпека польотів; людський фактор; професійно-орієнтована англійська мова; психофізіологічні характеристики; стандарти ІСАО; фахівці аеронавігації

Посилання


Зимня І.А. Психологічні аспекти навчання іноземного мовлення: книга для вчителя / І.А. Зимня. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1990.

Richards J. C. Approaches and methods in language teaching: a description and analysis / J. C. Richards, T.C. Rodgers. – Cambridge, 1991. – 165 р.

Фрейджер Р. Большая книга психологии. Личность. Теории, упражнения, эксперементы / Р. Фрейджер, Д. Хейдмен. – М.: Прайм. Еврознак, 2008. – 704 с.

Гез Н.И. Формирование коммуникативной компетенции как объект зарубежных методических исследований / Н.И. Гез. – ИЯШ, 1985. – № 4. – С. 17.

Дунець Л.М. Формування навичок професdійного спілкування як спихологічний аспект підготовки педагога / Л.М. Дунець // Зб. наук. пр. – Хмельницький: Хмельницький ун-т, 2003. – С 72.

Молотай Л.А. Місце і роль проблемних завдань в процесі практичного оволодіння іноземною мовою / Л.А. Молотай // Зб. наук. пр. – Хмельницький: Хмельницький, 2003. – С. 83–84.

Кудрявцев В.Т. Проблемное обучение: истоки, сущность, перспективы / В.Т. Кудрявцев. – М.: Высш. шк., 1991. – 205 с.

Колшанский Г.В. Лингвокомуникативные аспекты речового общения / Г.В. Колшанский.– ИЯШ. –№ 1. – 1985. – С. 10.

Шейгал Е.И. О соотношении катюгорий интенсивности и экспрессивности / Е.И. Шейгал // Экспрессивность на разных уровнях языка: межвуз. сб. науч. тр. – Новосибирск.: Новосиб. ун-т, 1988. – С. 60–65.

Ніколаєнко Ю.О. Підготовка студентів аграрних спеціальностей до професійного спілкування в іншомовному середовищі: ав-тореф. / Ю.О. Ніколаєнко. – К.: Акад. пед. Наук України, 2009.

Брик Т.О. Формування вмінь іншомовного професійного спілкування майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах: автореф / Т.О. Брик. – Х.: Харк. Нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 2009.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ