Вплив ефективності надання митно-логістичних послуг на тривалість доставки вантажів

Nataliia Luzhanska, Iryna Lebid, Oleksandr Kotsiuk, Irina Kravchenya, Yevhen Demchenko

Анотація


Формування логістичного ланцюга із залученням вантажного митного комплексу до надання митно-логістичних послуг потребує вивчення та дослідження повного переліку обмежень технічного, технологічного та організаційного характеру, що можуть впливати на загальну тривалість доставки вантажу. Суб’єкти транспортного ринку при взаємодії з митними органами повинні враховувати вимоги митного законодавства та експлуатаційні характеристики дорожньо-транспортного комплексу, оскільки їх недотримання спричинить ряд затримок на усунення порушень, а також потягне за собою ряд штрафних санкцій. З метою зростання точності планування тривалості доставки розглянуто процедуру виконання митно-логістичного обслуговування при експорті та імпорті вантажів, розміщення вантажів на митний склад та склад тимчасового зберігання, комплексне обслуговування суб’єктів зовнішньоторговельної діяльності на вантажному митному комплексі. Виявлено найбільш розповсюджені порушення, які потребуватимуть додаткового часу на їх виправлення, розглянуто обмеження технологічного характеру, що пов’язані з пропускною спроможністю об’єкту дослідження, встановлено вплив організації та планування діяльності вантажного митного комплексу на його ефективність. Запропоновано врахування фактору обмеженості ресурсів об’єкту митної інфраструктури та непродуктивних простоїв транспортних засобів при плануванні тривалості доставки вантажів. Результати статті можуть бути впроваджені в діяльності вантажних митних комплексів у співпраці з підприємствами приватного сектору та державними організаціями при виконанні зовнішньоторговельних операцій.


Ключові слова


вантажний митний комплекс; митно-логістична послуга; митний режим; об’єкт інфраструктури; тривалість доставки

Посилання


Ocheretenko S.V., Dmytriieva K.S. (2018) Doslidzhennia pytannia udoskonalennia systemy dostavky vantazhiv u mizhnarodnomu spoluchenni na avtotransportnykh pidpryiemstvakh [Investigation of the cargo delivery system improvement in international transportation by vehicle fleet operators]. Komunalne hospodarstvo mist, Seriia: Tekhnichni nauky ta arkhitektura, issue 140, pp. 76-80 (in Ukrainian).

Kindii M.V., Malysh Ya.V. (2014) Chynnyky ta yikh vplyv na formuvannia taryfiv na mizhnarodni vantazhni avtomobilni perevezennia [Factors and their influence on the formation of tariffs for international road haulage]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”, No.811, pp. 156-161 (in Ukrainian). Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPL_2014_811_25

Konoplyanko V.Y., Tarakanov A.N., Sokolov E.G. (2009) Tsenovaya politika na rynke mezhdunarodnykh avtomobil'nykh perevozok [Pricing policy in the international road transportation market]. Gruzovoe i passazhirskoe khozyaistvo, No.6, pp.33-36 (in Russian).

Reza Zanjirani Farahani, Shabnam Rezapour, Laleh Kardar (2009) Logistics Operations and Management: Concepts and Models. London-Waltham, Elsevier, 469 p. Available at: https://www.academia.edu/11637506/Logistics_and_Operation_Management_PDF

Vorkut T. A., Bilonoh O. Ye. (2012) Metodychni osnovy formuvannia stratehichnoho portfelia proektiv system prerevezen v orhanizatsiiakh terminalnoi dostavky vantazhiv avtomobilnym transportom [Methodical foundations underlying the formation of the strategic portfolio of transportation system projects in terminal cargo delivery organization by road].Upravlinnia proektamy, systemnyi analiz i lohistyka. Tekhnichna seriia, issue 9, pp. 15-24 (in Ukrainian). Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upsal_2012_9_5

Vorkut T. A., Bilonoh O. Ye. (2010) Rozrobka kryteriiv initsiatsii proektiv rozvytku terminalnykh system dostavky vantazhiv avtomobilnym transportom [Development of criteria for the initiation of projects for the development of terminal cargo delivery systems by road].Upravlinnia proektamy, systemnyi analiz i lohistyka. Tekhnichna seriia, issue, 7, pp. 29-32 (in Ukrainian).

Pasichnyk A. M., Kravchuk S. S., Lesnikova I. Yu. (2007) Vantazhnyi mytnyi kompleks yak strukturnyi element transportno-lohistychnoho tsentru [Freight customs complex as a structural element of the transport and logistics hub]. Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy, No.4(36), pp.75-79 (in Ukrainian).

Pasichnyk A.M.(2018) Suchasni transportno-mytni tekhnolohii mizhnarodnykh perevezen tovariv [Modern transport and customs technologies of international cargo transportation].Dnipropetrovsk, AMSU Publ., 288 p. (in Ukrainian).

Pasichnyk A., Mallnow V., Kutyrev V. (2017) Customs restricted facilities within the logistics transport and customs complex. Customs Scientific Journal CUSTOMS, vol.7, no. 2., pp. 3153

Pasichnyk A., Vitruh I., Kutyrev V. (2013) Systemy i srodki transportu samohodowego. Rzeszow, Politechnika Rzeszowska, pp.517-526.

Szymonik A. (2012) Logistics and Supply Chain Management. Lodz, 393 p. Available at: https://www.researchgate.net/publication/297369572_Logistics_and_Supply_Chain_Management

Pasichnyk A.M., Sokhatskyi A.V., Kuzmenko A.I. (2016). Metodolohiia formuvannia transportno-mytnoi infrastruktury v Ukraini [Methodology of transport and customs infrastructure formation in Ukraine].D, UMSF Publ., 168 p. (in Ukrainian).

Pasichnyk A.M., Kutyriev V.V. (2011). Svitovyi dosvid stvorennia transportno-lohistychnoi infrastruktury stan ta perspektyvy zastosuvannia v Ukraini [World experience in creation of transport and logistics infrastructure: state and prospects of application in Ukraine]. Visti Avtomobilno-dorozhnoho instytutu: naukovo-vyrobnychyi zbirnyk, no. 2(13), pp.121–128 (in Ukrainian).

Nelipovych O.V., Ruda T.V., Popel S.A. (2014) Mytni tekhnolohii ta lohistychni systemy u zabezpechenni mytnoho kontroliu [Customs technologies and logistics systems in customs control]. Mytna bezpeka, no, 2, pp. 17-23 (in Ukrainian).

Puzov E.N. (2007) Evolyutsiya kontseptsii upravleniya i otsenki effektivnosti biznesa [ Evolution of management and business performance evaluation concepts]. Ekonomicheskii analiz: teoriya i praktika, no. 10., pp. 58-64 (in Russian).

Borodin, V.A, Nagaeva E.A. (2007) Otsenka urovnya sovpadeniya interesov raznykh uchastnikov deyatel'nosti organizatsii pri otsenke ee ekonomicheskogo sostoyaniya [Assessment of the level of coincidence of wants of different participants in the organization`s activity in economic health evaluation]. Ekonomicheskii analiz: teoriya i praktika, no.17, pp.31-35 (in Russian).

Luzhanska N.O., Kotsiuk O.Ia., Lebid I.H, Medvediev Ye.P. (2016) Nevyznachenist systemy “vyrobnytstvo-postachannia” silskohospodarskoi produktsii [Uncertainty of the agricultural “production-supply” system]. Materialy pershoi Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii “Perspektyvy rozvytku mashynobuduvannia ta transportu-2019” [Proc. 1st Int. Conf. “Prospects for development of mechanical engineering and transport-2019 “]. Vinnytsia, pp.182-183 (in Ukrainian).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ