ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ВІТРУ ДЛЯ ВИШУКУВАНЬ І ПРОЕКТУВАННЯ АЕРОДРОМІВ ТА ВЕРТОДРОМІВ

А. Бєлятинський, Є. Угненко, О. Панченко, Ю. Ульянов, В. Місайлов

Анотація


Визначено вимоги до просторово-часових інтервалів отримання даних про швидкість  вітру,  його напрям та параметри турбулентності,  що необхідні для забезпечення  вишукувань і проектування аеродромів та вертодромів. Показано, що для отримання такоїінформації найбільш придатними є системи акустичного та радіоакустичного зондуванняатмосфери

Ключові слова


акустичне випромінювання; вимірювання; вишукування і проектування аеродромів та вертодромів; вітер; радіоакустичне зондування

Посилання


Приложение 14 к Конвенции о Между-

народной гражданской авиации. Т. 1. Проек-

тирование и эксплуатация аэродромов. –

-е изд. – Монреаль: ІСАО, 2009. – 352 с.

Приложение 14 к Конвенции о Междуна-

родной гражданской авиации. Т 2. Вертодро-

мы. – 3-е изд. – Монреаль: ІСАО, 2009. – 110 с.

Руководство по вертодромам

Doc 9261-AN/903. – 3-е изд. – Монреаль:

ІСАО, 1995. – 107 с.

Руководство по авиационной метеоро-

логии Doc 8896-AN/893. – 7-е изд. – Монре-

аль: ІСАО, 2006. – 174 с.

ДБН А.2.1-1-2008. Державні будівельні

норми України. Вишукування, проектування

і територіальна діяльність. Вишукування.

Інженерні вишукування для будівництва. –

К.: Мінрегіонбуд України, 2008. – 74 с.

Наказ міністра транспорту України

«Про затвердження Повідомлень щодо об-

слуговування повітряного руху - Авіаційні

правила України». Ч. 85 №199 від 25.03.2002.

Зареєстровано в Міністерстві юстиції Украї-

ни10 квітня 2002 р. за N 354/6642. – Режим

доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0354-02.

Правила метеорологічного забезпечення

авіації, затверджені наказом Державної служби

України з нагляду за забезпеченням безпеки аві-

ації, Міністерства охорони навколишнього при-

родного середовища України, Міністерства обо-

рони України 14.11.2005 N 851/409/661. Зареєст-

ровані в Міністерстві юстиції України 22 грудня

р. за №1546/11826. – Режим доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg

=z1546-05&p=1292938107775783.

Руководство по сдвигу ветра на малых

высотах Doc 9817-AN/449. – 1-е изд. – Мон-

реаль: ІСАО, 2005. – 258 с.

Пристрій для радіоакустичного зонду-

вання атмосфери: пат. 46150 Україна /

Ю.М. Ульянов, С.В. Бутакова, В.С. Бєдін,;

заявл. 13.12.1999; опубл. 15.05.2002. – Бюл.

№ 5. – 6 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ