ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА В КАДАСТРОВІЙ ОЦІНЦІ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

Т. Козлова, Ю. Носенко

Анотація


На основі аналізу сучасних тенденцій урбанізації обґрунтовано необхідність урахуванняекологічної складової при здійсненні грошової оцінки урбанізованих територій. На прикладім.  Золотоноша показано послідовність проведення грошової оцінки земель.  Визначено  індекси цінності оціночних районів.  Виконано земельно-оціночну структуризацію.  Обґрунтовано зростання вагомості екологічного фактора при грошовій оцінці  урбанізованих територій

Ключові слова


вартість земель; грошова оцінка; екологічна якість території; економіко- планувальна зона; забруднення; урбанізовані території

Посилання


Губар Ю.П. Кадастрова багатофакторна

оцінка міських земель : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук: спец.

24.04 / Ю.П. Губар. – Л.: Національний

ун-т «Львівська політехніка»., 2004. – 23 с.

Методичні основи грошової оцінки зе-

мель в Україні / Ю.Ф. Дегтяренко, М.Г. Ли-

хогруд, Ю.М. Манцевич, Ю.М. Палеха. – К.:

Профі, 2007. – 624 с.

Дьомін М.М. Оцінка екологічного стану

території в складі містобудівного кадастру /

М.М. Дьомін, Б.В. Солуха // Мiстобудування

та території планування. – 2002. – Вип. 11. –

С. 44–48.

Палеха Ю.М. Економіко-географічні

аспекти формування вартості територій на-

селених пунктів / Ю.М. Палеха. – К.: Профі,

– 324 с.

Перович Л.М. Оцінка нерухомості /

Л.М. Перович, Ю.П. Губар. – Л.: Вид-во

Львівська політехніка, 2010. – 296 с.

ISSN 1813-1166. Вісник НАУ. 2012. №1

© Т.В. Козлова, Ю.Ю. Носенко, 2012

Оцінка земель / М.Г. Ступень, Р.Й. Гуль-

ко, І.Р. Залуцьський. – Л.: Новий світ-2000,

– 308 с.

Стандарт Держкомзему СОУ ДКЗР

-012:2009 «Оцінка земель. Правила

розроблення технічної документації з норма-

тивної грошової оцінки земель населених

пунктів». – К.: Держкомзем, 2009. – 65 с.

Комплексний аналіз екологічної безпеки

міста на основі сучасних ГІС-технологій /

І.П. Каменева, А.В. Яцишин, Д.О. Полішко,

О.О. Попов // Екологія довкілля та безпека

життєдіяльності. – 2008. – № 5. – С. 41–46.

Лащенко О. Екологічний стан українсь-

ких міст [Електронний ресурс] / О. Лащенко,

М. Набока. – 2010. – Режим доступу: http://

www.radiosvoboda.org/content/article/2081472.

html.

Проблеми електромагнітного забруд-

нення навколишнього середовища в Україні /

Р.П. Порядченко, І.І. Леско, О.М. Коломієць

та ін. // Актуальні питання гігієни та екологі-

чної безпеки України: зб. тез доп. НПК

(24–25 травня 2007 р., Київ). – К., 2007. –

Вип. 7. – С. 54–56.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ