МОЛЮСКИ В РАДІОЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ПРІСНОВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ

Д. Гудков, О. Дзюбенко, О. Проценко, Л. Чепіга

Анотація


Проаналізовано видоспецифічність і динаміку концентрування90Sr, 137Cs   та деяких  трансуранових елементів у двостулкових і черевоногих прісноводих молюсків  Чорнобильської зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового)  відселення в період1998–2010 рр.  Наведено результати оцінки дозових навантажень,  частоти хромосомнихаберацій та аналізу складу гемолімфи молюсків. Потужність поглиненої дози опроміненняреєстровано в діапазоні 0,3–85,0  мкГр/год.  У замкнутих водоймах відмічено підвищену  частоту хромосомних аберацій у тканинах ембріонів (до 27 %)  та зміну гематологічних  показників у дорослих особин молюсків.

Ключові слова


гематологічні показники; дозові навантаження; прісноводні молюски; радіонуклідне забруднення; хромосомні аберації; Чорнобильська зона відчуження

Посилання


Функционально-экологические и возрас-

тные закономерности концентрирования ра-

дионуклидов пресноводными моллюсками

зоны отчуждения Чернобыльской АЭС /

Д.И. Гудков, В.В. Деревец, М.И. Кузьменко,

А.Б. Назаров // Радиационная биология. Радио-

экология. – 2001. – Т. 41, № 3. – С. 326–330.

Радіоекологічні проблеми перезволожу-

вання та заболочування одамбованої терито-

рії Красненської заплави в зоні відчуження /

Д.І. Гудков, С.І. Кірєєв, С.М. Обрізан та ін. //

Бюл. екологічного стану зони відчуження та

зони безумовного (обов’язкового) відселен-

ня. – 2005. – № 2. – С. 3–7.

Іванов Ю.О. Динамика перераспределе-

ния радионуклидов в грунтах и растительно-

сти / Ю.О. Іванов // Чернобыль – зона отчу-

ждения / под ред. В.Г. Барьяхтара. – К.: Нау-

кова думка, 2001. – С. 47–76.

Кашпаров В.О. Загрязнение 90Sr терри-

тории зоны отчуждения / В.О. Кашпаров //

Бюл. экологического состояния зоны отчуж-

дения и зоны безусловного (обязательного)

отселения. – 1998. – № 12. – С. 41–43.

Геохимия техногенных радионуклидов /

Э.В. Соботович, Г.Н. Бондаренко, Л.В. Кононе-

нко и др.. – К.: Наукова думка, 2002. – 332 с.

Gudkov, D.I.; Kuzmenko, M.I.; Kireev, S.I.

et al. 2006. Radionuclides in components of

aquatic ecosystems of the Chernobyl accident

restriction zone / 20 Years after the Chernobyl

Accident: Past, Present and Future. –

E.B. Burlakova, V.I. Naidich (Eds.). New York:

Nova Science Publishers. Inc: P. 265–285.

Tsytsugina, V.G. 1998. An indicator of

radiation effects in natural populations of

aquatic organisms. – Radiat. Protect. Dosim.

(1–4): P. 171–173.

Радиоэкологические исследования пресно-

водных моллюсков в Чернобыльской зоне от-

чуждения / Д.И. Гудков, А.Б. Назаров, Е.В. Дзю-

бенко та ін. // Радиационная биология. Радиоэ-

кология. – 2009. – Т. 49, № 6 – С. 703–713.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ