КЛАСИФІКАТОР СТАНУ ВИРОБІВ ІЗ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ АДАПТИВНОЇ РЕЗОНАНСНОЇ ТЕОРІЇ

В. Єременко, П. Шегедін, А. Переїденко

Анотація


Досліджено використання модифікованої нейронної мережі Fuzzy-ART в системінеруйнівного контролю стільникових панелей. Описано структуру та принцип діїрозробленої системи неруйнівного контролю виробів із композиційних матеріалів. Приведенорезультати використання розробленої системи для діагностики технічного станустільникових панелей.Ключові слова: композиційні матеріали, нейронна мережа Fuzzy-ART, нейронні мережі,неруйнівний контроль.

Ключові слова


composite materials; neural network Fuzzy-ART; neural networks; nondestructive testing

Посилання


Перееденко А.В. Применение нейронных

сетей при неразрушающем контроле компози-

ционных материалов / А.В. Перееденко,

Ю.В. Куц, В.С. Еременко // Дни на безразруши-

телния контрол 2010: материали XXV Націо-

нальної конференцій з межнародного участия

«Дефектоскопия’10», 13-17 июня 2010 г. – Со-

фія, 2010. – С. 469–475.

Система безэталонной диагностики ком-

позиционных материалов на основе гибридной

нейронной сети / А.В. Перееденко, В.С. Ере-

менко, Є.Ф. Суслов, П.А. Шегедин // Образо-

вательные, научные и инженерные приложе-

ния в среде LabVIEW и технологии National

Instruments: материалы 9-й междунар. науч.-

практ. конф., 3-4 дек. 2010 г. – М., 2010. –

С. 207–212.

ISSN 1813-1166. Вісник НАУ. 2012. №1

© В.С. Єременко, А.В. Переїденко, П.А. Шегедін, 2012

Переїденко А.В. Дослідження алгоритмів

проведення кластерного аналізу для вирішення

задач неруйнівного контролю / А.В. Переїден-

ко, В.С. Єременко // Восточно-Европейский

журнал передовых технологий. – 2010. –

№ 1/5(43). – С. 40–43.

Переїденко А.В. Система кластерного

аналізу результатів неруйнівного контролю

виробів із композиційних матеріалів /

А.В. Переїденко, В.С. Єременко, В.О. Ро-

ганьков // Наукоємні технології. – 2010. –

№ 3.– С. 73–77.

Побудова вирішальних правил при бага-

топараметровому неруйнівному контролі /

А.В. Переїденко, В.С. Єременко, О.О. Гільова,

Є.Ф. Суслов // Современные методы и средст-

ва НК и ТД: матеріали 18-ї Міжнар. конф.,

–9 жовт. 2010 р. – Ялта, 2010. –

С. 78–81.

Переїденко А.В. Система класифікації де-

фектів на основі штучних нейронних мереж /

А.В. Переїденко, В.С. Єременко,

Ж.О. Павленко // Вісник Національного тех-

нічного університету України «Київський

політехнічний інститут». Сер. Приладобуду-

вання. – 2010. – № 40. – С. 72–80.

Carpenter, G.A.; Grossberg, S. 1987.

A massively parallel architecture for a selforganizing

neural pattern recognition machine.

– Computer Vision, Graphics, and Image

Processing. N 37: 54–115.

Carpenter, G.A.; Grossberg, S.; Rosen, D.B.

Fuzzy ART: Fast stable learning and

categorization of analog patterns by an adaptive

resonance system. – Neural Networks. N 4: 759–771.

Еременко В.С. Обнаружение ударных

повреждений сотовых панелей методом низ-

коскоростного удара / В.С. Еременко,

В.М. Мокийчук, А.М. Овсянкин // Техничес-

кая диагностика и неразрушающий конт-

роль. – 2007. – № 1. – С. 24–27.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ