Аналіз впливу механічного перемішування на ефективність культивування мікроскопічних міцеліальних грибів

Valentyna Motronenko, Luidmyla Ruzhynska, Vitalii Chumak, Oleksandr Galkin

Анотація


Мета: За існуючими літературними даними провести порівняльний аналіз впливу режимів перемішування на життєздатність та продуктивність міцеліальних грибів при глибинному культивуванні. А також підібрати режим культивування при якому вихід кінцевого продукту буде максимальним. Методи: У розглянутих статтях проводили дослідження режимів перемішування в лабораторних ферментерах з механічними перемішуючими пристроями. Досліди проводили для обраного типу мішалки, змінюючи частоту обертання перемішуючого пристрою в апараті. Результати: З проведеного аналізу видно, що важливу роль при глибинному культивуванні відіграє інтенсивність механічного перемішування. В середньому, кількість обертів мішалки становить 120-   180 об/хв.


Ключові слова


глибинне культивування; інтенсивність перемішування; механічне перемішування; міцеліальні гриби; морфологічна будова

Посилання


Bkhalo A.S. (1988) Vysshie s"edobnye bazidiomitsety v chistoi kul'ture [Higher edible Basidiomycetes in pure culture]. Kiev, Naukova dumka Publ., 144 p.

Kostyk S.I., Ruzhynsjka L.I., Shybecjkyj V.Ju., Revtov O.O. (2016) Matematychne modeljuvannja ghidrodynamiky peremishujuchogho prystroju z maghnitnym pryvodom [Mathematical modeling of hydrodynamic mixing device with magnetic drive]. Science Rise, No 4/2 (21), pp. 27-31 (In Ukrainian).

Ustinnikov B.A., Ivanov V.V., Georgievskii G.P., Kaukin M.G. (1987) Optimizatsiya peremeshivaniya kul'tural'noi zhidkosti pri glubinnom kul'tivirovanii miktrorganizmov [Optimization mixing culture broth submerged cultivation of microorganisms] Fermentnaya i spirtovaya promyshlennost', No5, pp. 54-58 (In Russian).

Nemanova E.O., Rusinova T.V., Gorshina E.S., Bіryuvov V.V. (2013) Vybor rezhimnykh parametrov pri glubinnom kul'tivirovanii produtsenta mikroproteina [The choice of regime parameters at submerged cultivation producer mikoproteina] Izvestiya MGTU «MAMI», No 1 (15), vol. 4, pp. 271-277 (In Russian).

Kiseleva O.V., Mironov P.M., Litovka Yu.A. (2012) Morfologicheskie osobennosti bazidial'nogo griba Laetiporus sulphureus v poverkhnostnoi i glubinnoi kul'ture [Morphological features basidiomycete Laetiporus sulphureus in surface and submerged culture] Vesti KrasGAU, No 1, pp.91-95 (In Russian).

Leont'eva M.I., Barkov A.V., Avtonomov A.V., Krasnopol'skaya L.K., Novikov A.A. (2010) Usloviya aeratsii kak faktor regulyatsii biosinteza endopolisakharidov i obrazovaniya pellet pogruzhennoi kul'ture Ganoderma lucidum [Terms of aeration as the regulation of biosynthesis factor endopolisaharidov and formation pellets submerged culture of Ganoderma lucidum] Bashkirskii khimicheskii zhurnal, No 3, vol. 17, pp. 136-140 (In Russian).

Sekova V.Yu., Kornilova N.A., Vasil'eva A.V. (2010) Glubinnoe kul'tivirovanie entomopatogennogo griba Beauveria bassiana [Submerged cultivation of entomopathogenic fungus Beauveria bassiana] Uspekhi v khimii i khimicheskoi tekhnologii, No 11 (116), vol. 24, pp. 42-45 (In Russian).

Polishchuk V.Yu., Malaniuk M.I., Duhan O.M. (2014) Dynamika rostu i nakopychennia ryboflavinu askomitsetom Eremothecium ashbyi Guillier [Dynamics of growth and accumulation of riboflavin ascomycetes Eremothecium ashbyi Guillier] Naukvi visti NTUU «KPI», No 3, pp. 73-77.

Dzyhun L.P., Duhan O.M. (2012) Vplyv umov kultyvuvannia na rist ksylotrofnykh bazydiomitsetiv Polyporus squamosus (HUDS.) FR. ta Laetiporus sulphureus (BULL.: FR.) murrill [Effect of cultivation conditions on growth ksylotrofnyh basidiomycetes Polyporus squamosus (HUDS.) FR. and Laetiporus sulphureus (BULL .: FR.) murrill] Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria, No 1, pp. 178-185.

Bukhalo A.S., Duhan O.M., Maksymiuk M.R., Linovytska V.M. (2012) Fermentna aktyvnist vyshchoho bazydialnoho hryba Schirophyllum commune [Fermentative activity of higher basidiomycetes Schirophyllum commune] Visnyk NAU, No 3, pp. 154-159.

Linovytska V.M., Bukhalo A.S., Duhan O.M. (2011) Pidbir umov hlybynnoho kultyvuvannia Grifola frondosa yak osnovy dlia stvorennia biotekhnolohii otrymannia likuvalno-profilaktychnykh preparativ [Selection submerged conditions Grifola frondosa as the basis for the creation of biotechnology receiving health care drugs] Naukovi visti NTUU «KPI», No 3, pp. 56-60.

Dzyhun L.P. (2008) Kultyvuvannia derevoruinivnoho hryba Laetiporus sulphureus (BULL.: FR.) murrill (basidioycota) na ridkykh pozhyvnykh seredovyshchakh [Cultivation wood-fungus Laetiporus sulphureus (BULL .: FR.) Murrill (basidiomycota) liquid nutrient media] Ukrainskyi botanichnyi zhurnal, No 1, vol. 65, pp. 124-132.

Struchkova I.V. (2014) Mikroskopicheskie griby Trichoderma virens – perspektivne produtsenty v mikoriznykh soobshchestvakh [Microscopic fungi Trichoderma virens - promising producers in mycorrhizal communities] Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo, No 3 (3), pp. 114-118.

Mamedova F.T., Sen'ko O.V., Maslova O.V., Makhliss T.A., Efremenko E.N. (2015) Poluchnie metana v protsesse biotransformatsii biomassy immobilizovannykh kletok mitselial'nogo griba Rhizopus oryzae, ispol'zovannykh dlya polucheniya molochnoi kisloty [Poluchnie methane biotransformation process biomass immobilized cells filamentous fungus Rhizopus oryzae, used to produce lactic acid] Vestnik biologii, No 1, vol.11, pp. 28-32.

Cunha F.M., Esperancё M.N., Florencio C., Vasconcellos V.M., Farinas C.S., Badino A.C. (2015) Three-phasic fermentation systems for enzyme production with sugarcane bagasse in stirred tank bioreactors: Effects of operational variables and cultivation method. Biochemical Engineering Journal. No 97, pp. 32-39.

El-Enshasy H., Kleine J., Rinas U. (2006) Agitation effects on morphology and protein productive fractions of filamentous and pelleted growth forms of recombinant Aspergillus niger. Process Biochemistry, No 41, pp. 2103–2112.

Mozammel Hoq M., Hempel C., Deckwer W. (1994) Cellulase-free xylanase by Thermomyces lanuginosus RT9: Effect of agitation, aeration, and medium components on production. Journal of Biotechnology, No 37, pp. 49-58.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ