Вплив просторової оптимізації ступенів осьового компресора на тягово-економічні характеристики газотурбінного двигуна транспортного літака

L.G. Volyanskaya, P.I. Grekov, O.V. Yurсhenko

Анотація


 Викладено результати дослідження зміни тягово-економічних характеристик турбогвинтового двигуна Д-27 у результаті проведення оптимізації проточної частини осьового компресора. Застосована методика оптимізації враховує різницю між формами робочих лопаток, ступенем осьового компресора в стані спокою, при роботі на розрахунковому режимі та перерозподіл втрат кінетичної енергії за висотою лопатки. Параметри газового потоку в проточній частині ступеня обчислено за допомогою розв’язання повної системи рівнянь Нав’є-Стокса.

Посилання


Гречаниченко Ю.В., Нестеренко В.А. Вторичные течения в решетках турбомашин. – Харьков: Вища шк., 1983. – 117 с.

Дейч М.Е. Газодинамика решеток турбома-шин. – М.: Энергоатомиздат, 1996. – 528 с.

Гостелоу Дж. Аэродинамика решеток турбомашины. – М.: Мир, 1987. – 392 с.

Холщевников К.В. Теория и расчет авиационных лопаточных машин. – М.: Машиностроение, 1970. – 603 с.

Бойко А.В., Говорущенко Ю.Н. Основы теории оптимального проектирования проточной части осевых турбин. – Харьков: Вища шк., 1989. – 217 с.

Терещенко Ю.М., Дихановський В.М., Юрченко О.В. Застосування адаптивної обчислювальної сітки до розрахунку трансзвукової течії у осьовому компресорі газотурбінного двигуна // Зб. наук. пр. ЦНДІОВТ ЗС України. – К.: ЦНДІОВТ ЗС України. – 2000. – Вип. 7. – C. 158–168.

Терещенко Ю.М., Дихановський В.М., Юрченко О.В., Шевченко А.В. До урахування дії відцентрових і газових сил при профілю- ванні вінців газотурбінних двигунів // Зб. наук. пр. ЦНДІОВТ ЗС України. –К.: ЦНДІОВТ ЗС України, 1999. – Вип. 5. – C. 176–180.

Терещенко Ю.М., Дихановський В.М., Юрчен-ко О.В., Волянська Л.Г. Квазіпросторова методика пошуку оптимальних конструктивних кутів входу та виходу лопаткових вінців осьового компресора газотурбінного двигуна // Вісн. НАУ. – 2001. – № 4(11). – С. 30–34.

Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование. – М.: Мир, 1975. – 535 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ