Бізнес-симуляції як складник інноваційної моделі розвитку сучасної економічної освіти

Oktay Aliyev

Анотація


У статті обґрунтовано авторську дослідницьку позицію щодо розуміння сутності понять «інновація», «інноваційна модель розвитку», визначено роль і значення інноваційного розвитку сучасної економічної освіти України як важливого чинника економічної соціалізації людей, потужний чинника у підвищенні якості людського капіталу. Автором запропоновано  визначення сутнісного змісту поняття «бізнес-симуляція у вищій економічній освіті» як інноваційних комп’ютерних програм, що моделюють реальне економічне середовище та дають можливість набути майбутньому фахівцеві у сфері економіки знання і навички з ведення підприємництва та бізнесу з тим, щоб практично реалізувати їх у процесі віртуального навчання й під час реальної професійної діяльності.

Здійснений у статті аналіз досвіду підготовки майбутніх фахівців у сфері економіки у вітчизняних вищих економічних навчальних закладах, зокрема у Міжнародному науково-технічному університеті імені Академіка Юрія Бугая (МНТУ), дав можливість автору обґрунтувати актуальність запровадження в освітньому процесі вищих економічних навчальних закладів бізнес-симуляцій. На думку автора статті, запровадження онлайн-програм в освітній процес вищих навчальних закладів України уможливлюють не лише створення високоавтоматизованого робочого середовища майбутнього фахівця-економіста, але й є перспективним з точки зору впровадження інноваційної моделі розвитку економічної освіти, адже надає реальні можливості студенту ще на етапі навчання у вищому економічному навчальному закладі отримати доступ до актуальної інноваційної інформації у будь-якій формі (текст, графіка, звук, відео зображення тощо). Доведено, що бізнес-симуляції як інноваційний метод навчання економістів у вищих економічних навчальних закладах створює ситуацію максимального наближення до реальних умов професійної діяльності, і водночас, середовище стимулятора змодельоване з урахуванням дії реальних ринкових законів (спадної віддачі, попиту і пропозиції, додаткової вартості, конкуренції, «переливу» капіталу тощо).


Ключові слова


бізнес-симуляції; вища економічна освіта; віртуальне навчання; інновації; інноваційна модель розвитку економічної освіти; професійна підготовка майбутніх фахівців у сфері економіки

Посилання


Bobrytska V.І. The unity of science, education and innovation as the principle of European education: historical and pedagogical analysis. V. І. Bobrytska. Education policy : philosophy, theory, practice [monograph]. Ed. V. P. Andrushchenko; Authors : V. P. Andrushchenko, B. I. Andrusishin, V. І. Bo¬brytska, R. M. Vernydub and others. Кyiv, Publishing House of NPU named after M. P. Dra¬gomanova, 2015. P. 229-243. (In Ukrainian).

Bobrytska V. І. The technology of Formation of Innovative Learning Environment at Higher Educational Establishments in Switzerland: Lessons for Ukraine. International Scientific Journal. – Uzhgorod. 2014. Series 2(9). P. 7-17. (In Ukrainian).

Bobrytska V.I. Innovation in the Educational policy of Ukraine in the development of academic mobility. V.I. Bobrytska . Innovations in education: Monograph 3/ ed.by L. Shlossman. Vienna : «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2014. Р.16-27 (180 p.)

Nozhovnik О. М. Formation of Self-educational Competency of the Specialists-to-be in International Economics in the Process of Learning Foreign Languages : Dis. Candidate. ped. Science: 13.00.04. Nozhovnik Oleg Myklaiovych. Кyiv, 2011. 340 p.

Nozhovnik, О. М. Problems of Formation of Self-educational Competency of Students-economists : Theory and Prospects. О. М. Nozhovnik. Pedagogical process: Theory and Practice [Coll. of scientific publications] Ed. 2.- Кyiv, «ЕКМО» Publishing, 2010. P. 144-153. (In Ukrainian).

Nzhovnik, О. M. Simulations as a Tool for Formation of Self-study Competency of Future Specialists in the Sphere of Foreign Economic Activity. Education in the Sphere of Humanaities and Social Sciences: Creativity and Innovation Processes: Materials of the Intern. scientific-practical. Conf., St. Petersburg, 9-10 April 2010. St. Petersburg: St. Petersburg IGО; ООО «Кnizhnyi Dom», 2010. P.10−17. (In Russian).

Encyclopedia of Education. Acad. of ped. Sciences of Ukraine; Chief Ed. V. H. Кrеmеn. Кyiv, Khrinkom Іntе, 2008. – 1040 p. (In Ukrainian).

Intellectual Technology Company: official website [Electronic resource]. Access: http://www.birc.ru/index.php/education-toojs-ru/business-simulation-ru (In Ukrainian).

Aliev О.К. Business Simulations as an Innovative Method of Training Economists at Universities in Azerbaijan . О. К. Аliev Materials of the XIIth International extramural scientific and practical conference «The development of science in the twenty-first century» 16 April 2016, Kharkov. Kharkov, Scientific Information Center «Znanie», 2016. 136 p. (P. 5-8). (In Russian).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ