Аксіологічні азимути глобальної освітньої політики

Valentyna Bobrytska

Анотація


Автором визначено вихідним методологічним моментом дослідження розуміння сутності ціннісних азимутів (орієнтирів) у формуванні глобальної освітньої політики позиція щодо визначальної ролі консолідації зусиль наддержавних структур, держав світу, громадянської спільноти в глобальному її вимірі, педагогічних об'єднань і закладів освіти різного рівня в утвердженні соціально-ціннісних і особистісно-ціннісних чинників модернізації освіти як стратегічного ресурсу соціально-економічного і культурного розвитку країн світу, важливого важеля цивілізаційного розвитку.

У статті представлено результати умовиводів автора щодо змісту понять «цінність» та «ідеал» в проекціях розвитку глобальної освітньої політики. З’ясовано, що сутнісними характеристиками поняття «цінність» є: 1) те, що задовольняє інтереси і потреби особистості; 2) особлива індивідуальна реальність, суть якої полягає у її позитивній значущості; 3) «маркер» особливої значущості речей, процесів, ідей для життєдіяльності суб’єкта; 4) те, що впливає на мотивацію і вибір способів поведінки людини. На підставі того, що терміном «ідеал» позначають довершеність, досконалий зразок, кінцеву мету прагнень, діяльності, з’ясовано, що формування способів дій, зокрема й у сфері планування й упровадження глобальної політики у сфері освіти, згідно з ідеалом є виявом специфічної форми діяльності держави, освітянської спільноти, громадян як споживачів і замовників освітніх послуг, бо припускає спеціальне створення образу мети діяльності до її фактичного здійснення.

На основі узагальнень напрацювань вітчизняних та зарубіжних учених, наукових праць автора визначено й схарактеризовано аксіологічні азимути, за якими, на думку автора, варто оцінювати дотримання етичних засад у плануванні та впровадженні глобальної освітньої політики. Обґрунтовано, що  такими ціннісними орієнтирами глобальної освітньої політики мають стати гуманістичні й гностичні цінності, цінності соціальних відносин, цінності громадянського виховання, цінності та ідеали виховання в умовах відкритої моделі освіти, цінності сімейного виховання, здоров’язбережувальні цінності.


Ключові слова


аксіологічні азимути (орієнтири); глобальна освітня політика; ідеали освіти; цінності освіти

Посилання


Bobrytska V. І. Axiological Discourse of Educational Policy in the Context of Current Social Challenges. V. І. Bobrytska . Education policy: philosophy, theory, practice [a monograph]. Ed. supervision of V. P. Andrushchenko; Authors and Co-authors: V. P. Andruschenko, B. I. Andrusishin, V. I. Bobrytska, R. M. Vernydub and others. Kyiv, Publishing House of NPU named after M. P. Dragomanov, 2015. P. 143–168. (In Ukrainian).

Bobrytska V. І. A Value-Related Platform of Training New Teachers for a United Europe of XXI century. V. І. Bobrytska. Objectives and results of educational reforms: Ukrainian-Polish dialogue : Intern. Science. Conf., 15 – 16 May 2013 : coll. of materials. Kyiv, Kyiv University named after Boris Hrinchenko, 2013. P. 5 – 10, P. 7. (In Ukrainian).

Bobrytska V. I. Education and Upbringing values and ideals of the Contemporary Ukrainian School in the Conditions of the Postindustrial Education. Perspektywy rozwoju nauki. Zbior raportow naukowych. (28.11.2012–30.11.2012). Gdansk : Wydawca : Sp. z o.o. 2012. Str. 26 –35, P. 26.

Brief Psychological Dictionary. [Ed. A. V. Petrovsky, M. G. Yaroshevskii]. R-n-D, 1998, 436 p. (In Russian).

Encyclopedic Sociological Dictionary. [Ed. G. V. Оsipov]. Мoscow, 1995, 428 p., P. 87. (In Russian).

Bobrytska V. І. Axiological Discourse of the Idea of Pedagogic Education in the Context of Current Demand of the United Europe XXIst century. V. І. Bobrytska. Education policy: philosophy, methodology, practice: Intern. Science. Conf., 23 – 24 October 2013. coll. of materials. Kyiv, NPU named after М.P. Drahomanov, 2013. P. 156-160. P. 158. (In Ukrainian).

Philosophical Encyclopedic Dictionary. [Ed. Board S. V. Averintsev and othrs.]. 2-nd ed. Kyiv, Sov. Encyclopedia, 1989. 815 p. (In Russian).

Education: a Hidden Treasure: The Report of the International Commission on Education for the XXI century. UNESCO Publishing, 1996. The Electronic Version of the Main Provisions of the Report Prepared by WFP NGO «Information for all». [Electronic resource]. Access: http://www.ifar.ru

Roberts M.J. Strategic Choices for Education Reform. Materials of the Education Policy Workshop. April 15–19 2002. Budapest World Bank Institute.

Novikov А. М. Post-industrial education. А. М. Novikov. Мoscow, «Egves» Publishing, 2008. 136 p. P. 42. (In Russian).

Kremen V. H. Movement to the New Philosophy of Education in Ukraine. V. H. Kremen. Development of Pedagogical Sciences of Ukraine and Poland in the Early Twenty-First Century: Coll. of Scient. Papers. Cherkassy: Publisher Y. A. Chabanenko, 2011. 704 p. P. 11–21. (In Ukrainian).

Sukhomlynska O. Upbringing as a Social Process: peculiarities of modern transformational changes . O. Sukhomlynska. Path of Education. N2, 2004. P. 2 – 6. P. 3. (In Ukrainian).

Lavrychenko N. Prognostic school models : anticipation of the future or «zone of proximal development». Natalia Lavrychenko. Path of Education. N 4, 2008. P. 13–19. P. 15. (In Ukrainian).

Kremen V. H. The Education System in Ukraine: Current Trends and Prospects. V. H. Kremen. Vocational training: pedagogy and psychology [Ed. Supervision by T. Levovytskyi, I. Vilsh, I. Zyazyun, N. Nychkalo]. Кyiv-Chenstokhova, 2000. P. 11–31, P. 58. (In Ukrainian).

Bobrytska V.I. Planning and Implementation of Education Policy of Ukraine at thе Present Stage of Civil Society Development. Materialy ІХ mezinarodni vedecko-prakticka konsference «Moderni vymozenosti vedy – 2013» (27 ledna – 05 unora 2013 roku). Dil 32. Pedagogika, Praha. Publishing «Education and Science» s.r.o. Р. 85–87 (104 stran.). P. 86.

Stolyarenko О. Creating a Model of Upbringing of Yalue-based Attitude to a Person Based on the Ideas of open school. О. Stoliarenko . Ridna Schkola N 3 – 4 (939 – 940), 2008. P. 30–33. P. 31.

Postovyi V. H. The Philosophy of the Modern Ukrainian Family. V. H. Postovoi. Pedagogics and Psychology. N 3 – 4 (60 – 61). 2008. P. 71–77. P. 74. (In Ukrainian).

Bobrytska V.І. Education Policy in the Field of Youth’s Health Saving Under National Sovereignty. V. І. Bobrytska. Physical Education and Health in Ukrainian society: history, present, future: Intern. Scient. Conf., 18 – 19 October 2012. : coll. of materials. Kyiv, Borys Grinchenko Kyiv University, 2012. P. 232–240. P. 234. (In Ukrainian).

Bobrytska V.І. Promoting the health of children and youth: a comparative analysis of educational policy in Ukraine and Poland. Journal of Zhytomyr State University named after Ivan Franko. Series «Ukrainska polonistyka». 2012. P. 45– 49. (In Ukrainian).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ