МОДЕЛЮВАННЯ СУПУТНИКОВОГО АВІАЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ

В. Харченко, Ю. Барабанов, A. Греков

Анотація


Із використанням програмного комплекса MATLAB Simulink побудовано модель каналузв’язку «літак – супутник – наземна станція», яка дозволяє досліджувати залежностікоефіцієнта двійкових помилок від типу модуляції сигналу, швидкості передачі інформації,потужності сигналу, діаметра антен та нелінійності підсилювача високої потужності.Ці залежності вперше були порівняні з аналогічними залежностями, отриманими задопомогою програмного комплексу «Альбатрос-Бюджет» для геостаціонарного супутника.Ключові слова: діаметр антен, коефіцієнт двійкових помилок (BER), модель каналузв’язку «літак – супутник – наземна станція», нелінійність підсилювача високої потужності,потужність сигналу, супутниковий канал зв’язку, тип модуляції сигналу, швидкість передачіінформації, MATLAB Simulink.

Ключові слова


діаметр антен; коефіцієнт двійкових помилок (BER); модель каналу зв’язку «літак – супутник – наземна станція»; нелінійність підсилювача високої потужності; потужність сигналу; супутниковий канал зв’язку; тип модуляції сигналу;швидкість передачі інформації

Посилання


Дятлов А.П. Системы спутниковой

связи с подвижными объектами: учеб. пособ.

Ч.1. – Таганрог: ТРТУ, 1997. – 95 с.

Спутниковые системы связи и ком-

пьютерные сети. Т. 28. Технологии элект-

ронных коммутаций / под ред. Б.Н. Виноградо-

ва, В.И. Дрожжинова. – М., 1992. – 127 с.

Спутниковые системы святи. Т. 49.

Технологии электронных коммутаций / под

ред. А.А. Смирнова, Ю.В. Денисова. – М.,

– 128 с.

Мордуховин Л.Г. Системы радиосвя-

зи: учебное пособие для вузов / Л.Г. Морду-

ховин, А.П. Степанов. – М.: Радио и связь,

– 608 с.

Бобровский Д.Г. Низкоорбитальные

спутниковые системы святи / Д.Г. Бобровс-

кий. – Сети. – 1992. – № 4. – С. 73–79.

Скляр Б. Цифровая связь. Теоретичес-

кие основы и практическое применение. –

-е изд., испр. / Б. Скляр / пер. с англ. – М.:

Издательский дом «Вильямс», 2003. –

с.

Elbert, B.; Schiff, M. Simulating the

Performance of Communication Links with

Satellite Transponders. – Режим доступу:

http://www.applicationstrategy.com/Communic

ations_simulation.htm.

Комплекс «Альбатрос-Бюджет». Ин-

формационный Космический Центр «Север-

ная Корона». – Режим доступу:

http://www.spacecenter.ru.

Дьяконов В. П. MATLAB 6.0/6.1/6.5

/6.5+SP1 + Simulink 4/5. Обработка сигналов

и изображений. Полное руководство пользо-

вателя / В. П. Дьяконов. – М.: СОЛОН-

Пресс, 2005. – 592 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ